Cenotvorba

Ak si chceme niečo zaobstarať, spravidla nás zaujíma cena. U vecí bežne v predaji vieme približnú cenu prakticky okamžite. Pokiaľ sa však jedná o cenu vlastného nápadu a práce, istota v mnohých prípadoch chýba. Najprv si musíme ujasniť dva pojmy, ktoré sú často zamieňané. Jedná sa o hodnotu a cenu. Jednoducho povedané, hodnota je subjektívnou veličinou, zatiaľ čo cena je objektívnym vyjadrením zmennej hodnoty spravidla peňažnou  formou.

 

 Často sa stretáme s tvrdením, že ľudia ktorí robia niečo pre potešenie, ako „koníček“, nemajú potrebu hodnotiť svoje práce cenou. Závery monitoringu portálu Rezbárstvo.sk a sú však iné. Existuje malá skupina ľudí, ktorých nezaujíma predajná cena vlastných výrobkov a nepripúšťajú predaj prác ani v budúcnosti. Oveľa väčšia je však skupina výrobcov, ktorí majú záujem poznať cenu svojej práce. Niekto ju chce poznať len tak zo záujmu, iný má zámery cielené. Aj neprofesionálny výtvarník totiž vynakladá na svoj „koníček“ finančné čiastky, ktoré v súčte môžu predstavovať celkom slušnú sumu. Je prirodzené, že potom sa núka otázka, či prišlo prácou k zhodnoteniu vkladu, alebo len k spotrebe. Samozrejme, každý má záujem na zhodnotení ceny materiálu, nástrojov a iných výdajov. Súčasťou tohoto záujmu býva aj zabezpečenie skladovej zásoby, ktorá je pre výtvarníka potrebná. Takže aj snaha predať je niekedy len otázkou času, vyvolanou potrebou ďaľšej tvorby a s ňou spojených nákladov. Prvé nesmelé pokusy s pozitívnym výsledkom majú mimoriadny význam na smerovanie autora. Vedomie, že o výrobok je záujem, že je predajný a slúži k potešeniu iných, je pre autorov motivačný. Dostávame sa tak pomali ku skupine výtvarníkov, ktorí chcú vytvárať zisk cielene ako vedľajší príjem, alebo aj formou hlavného zamestnania.

 

Ako sa stanoví cena vlastného výrobku? V praxi sa používa veľa možností, pričom niektoré môžu byť doslova kuriózne. Na Slovensku je známy prípad ľudového výtvarníka, ktorý požaduje za svoje dielo alikvótnu časť platu kupca meranú v hodinách. Za desaťhodinovú realizáciu požaduje teda desaťhodinový honorár automechanika, bankového úradníka, alebo riaditeľa podniku... Iné prípady sú založené na stanovení ceny podľa rozmeru. V tomto prípade je každých desať centimetrov „ocenených“ povedzme tridsiatimi eurami. Za desaťcentimetrovú sošku zaplatí zákazník tridsať, za dvadcaťcentimetrovú šesťdesiat atď. Rozmerovo menšia práca, však nemusí byť nutne aj lacnejšia. Na ilustráciu môžeme použiť prirovnanie, kde práca jedného autora s výškou 2,5 m môže mať rovnakú cenu ako práca toho istého autora s výškou 1 m. Rozhodujúca je teda aj miera  vypracovania, ktorá môže byť v menšom formáte oveľa výraznejšia. U menších prác môže cenu navýšiť aj použitie exkluzívnejších materiálov. Väčším prácam zasa pridávajú na cene vyššie nároky na materiál, nutnú manipuláciu ( žeriav, nákladné auto, vysokozdvižný vozík, výpomoc viacerých osôb pri manipulácii...), väčšia plocha ktorú treba povrchovo upraviť, náročnejšie osadenie, potrebné spracovateľské priestory. Stanovenie ceny nie je teda vecou priamej úmernosti, ale zasa súborom viacerých aspektov. Tieto príklady  dokazujú, že ľudia hľadajú kľúč ktorým sa dá „poctivo“ stanoviť cena. Pomôckou (avšak s výhradami) býva stanovenie základnej ceny podľa odpracovaného času, teda v zmysle známej pravdy „čas sú peniaze“. Musíme však  zohľadniť aj niektoré rozdielne parametre. Je totiž rozdiel ak urobí prácu skúsenejší výtvarník so širokou nástrojovou výbavou, alebo začínajúci výtvarník s výbavou spadajúcou do podpriemeru. Prvý môže mať rovnaký kus práce urobený za hodinu, druhý za osem. Prvý môže mať vynikajúce technické spracovanie, druhý neuspokojivé. Preto je niekedy rátanie odpracovaného času   zavádzajúce. Možností  ocenenia je samozrejme oveľa viac a nie je v možnostiach krátkeho textu obsiahnuť tak zložitú problematiku. V krátkosti sa však dajú vysvetliť základné princípy cenotvorby.

Cena daná vykonanou prácou, materiálom , akontáciou nástrojov, spotrebou energií a iných výloh je v prípade výtvarníka obohatená o autorský vklad v podobe myšlienky. Tvorivá schopnosť reprezentovaná zmienenou myšlienkou, je vlastnosť,  ktorá si nepochybne zaslúži ohodnotenie. Nie je žiadnym tajomstvom, že môže mať vo finančnom vyjadrení nulovú hodnotu, ale aj oveľa vyššiu hodnotu ako cena manuálnej práce a príslušných nákladov. Táto „bonusová“ hodnota ktorá má výrazný vplyv na predajnú cenu, rastie s takzvaným „menom“ autora ktoré sa buduje cielene, dlhodobo a pomerne ťažko. Niekedy sa hovorí, že zákazník si s dielom kupuje aj kus životného príbehu. Na hodnotu, cenu aj predajnosť má vplyv autorove portfólio, teda súhrn uskutočnených realizácí (referencií), doporučení, kritík, dosiahnutých úspechov (vzdelanie, ocenenia, prezentácie tvorby na významných miestach, mediálny záujem...). Celý súhrn uvedených faktorov nám vykresluje mozaiku osobnosti. V niektorých prípadoch je „príbeh“ autora väčšou motiváciou ku kúpe diela, ako dielo samotné. U žiadaných a „cenených“ autorov je niekedy príliš nízka cena pre kupca skôr odrádzajúca, pretože má záujem kúpiť reprezentatívne dielo a cenu je ochotný akceptovať. Z uvedeného vyplýva, že nízka cena nemusí byť nutne zárukou spokojnosti zákazníka.  
Cena je závislá od lokality (vidiek, mestská aglomerácia a pod), aj od spoločenskej vrstvy pre ktorú je ponuka cielená.  Je treba si uvedomiť aj cenu práce kde realizátor práce platí odvody a cenu práce ktorá je robená bez takýchto záväzkov. Taktiež je rozdiel v práci dôchodcu ktorý si prilepšuje k dôchodku a živiteľom rodiny s nutnosťou tvorby zopovedajúceho zisku.

V prípade záujmu využitia predaja cez sprostredkovateľa (galéria, obchodník s umením...) zohľadňujeme aj jeho záujmy. Štandardne sa predávajú diela autorov formou komisionálneho predaja, čo znamená že autor dostane svoj podiel z predajnej ceny až po zrealizovanom predaji. V niektorých prípadoch, nemusí byť takáto forma pre autora výhodná. Jedným z nich je, že počas predaja nemá autor svoju prácu k dispozícii napríklad na výstavy a iné prezentácie. Ďaľším dôvodom je, že zákazníci radi kupujú diela priamo u výtvarníka. Napriek uvedenému má predaj cez sprostredkovateľa aj niekoľko výrazných výhod, pričom existujú základné pravidlá obojstranne výhodnej spolupráce. Aby sa zabránilo prílišnej špekuláci zákazníkov a zachoval sa nepísaný kódex spolupráce, cena pre konečného záujemcu by v prípade osobného predaja a predaja cez sprostredkovateľa nemala byť výrazne rozdielna. Pre autora to znamená kompromisné zníženie ceny diela, aby vznikla dostatočná rezerva na navýšenie zo strany predajcu. Každý robíme svoju prácu a aj prezentácia či predaj inou osobou je prácou, ktorá musí byť zohľadnená, inak povedané - zaplatená. Napríklad galéria v centre mesta môže mať celkom vysoké réžijné náklady do ktorých môžeme zarátať nájom, energie, platy zamestnancov, odvody a prípadne iné s činnosťou súvisiace položky. Pokiaľ nie sme ochotní na spoluprácu s predajcom pristúpiť a trváme na plnej cene diela za akú ho predávame osobne, je lepšie ak si predávame veci sami. Obchodníci z počínania kde prevažujú výlučne záujmy autora nemajú ani potešenie a spravidla ani potrebný zisk. Naviac, zákazník pri zistení že prácu kúpil „nevýhodne“ šíri nedobré meno obchodníka, pričom sa jedná často o neférové jednanie zo strany autora, ktorý porušil partnerský obchodný vzťah z dôvodu výlučne vlastného profitu. Spolupráca môže byť po zvážení viacerých faktorov pre a proti obojstranne výhodná.
   
Schopnosť oceňovania vlastnej práce je vecou zváženia mnohých parametrov, čo v začiatkoch môže znamenať nedocenenie, alebo naopak neúmerné nadhodnotenie. Postupom času sa obe extrémne polohy dostávajú do prijateľných hraníc a skúsený autor vie veľmi presne odhadnúť správnu mieru, ktorá mu prináša zisk, radosť z tvorby a u zákazníka spokojnosť. Je dobré, ak sa autor cvičí v argumentácii, pretože zákazníkov zaujíma nie len cena, ale aj to čo sa za ňou skrýva. Vhodné vysvetlenie dokáže objasniť zákazníkovi mylné dojmy, veď zákazník nemusí byť nutne odborníkom v problematike a pre ocenenie diela využíva subjektívne pocity. Zákazník veľmi často hodnotí prácu na základe nesprávnych parametrov, napríklad porovnávaním sochy zhotovenej na kopírovacom stroji v neznámom množstve a sochy na zakázku vyhotovenej v jednom exemplári. Niekedy sú „meradlom“ práce dovážané zo zaostalejších krajín, kúpa pred dvadsiatimi rokmi či iné vplyvy ktoré skreslujú reálnu cenu diela.
Ako vidíme, cenotvorba je zosúladenie viacerých parametrov a schopnosť samostatného oceňovania je pre autora ktorý uvažuje o predaji svojich prác rovnako dôležitá, ako ktorékoľvek iné schopnosti spojené s tvorbou. Horeuvedené riadky nie su síce návodom na presné stanovenie ceny, popisom však objasňujú jednotlivé súvislosti, ktoré sú pre tvorbu cien potrebné. Stanovenie ceny by teda rozhodne nemalo byť len prejavom momentálnej nálady. Na tomto mieste treba dodať starú známu pravdu, že dielo má takú cenu, za akú sa dá predať...

Ak hovoríme o cenách, môžeme si pre lepšie pochopenie popísať jednotlivé kategórie. Na Slovensku môžeme vychádzať približne z týchto cenových polôh:

 Do 10 € - kategória „jarmočného tovaru“. Prívesky, hrebene, náhrdelníky, náramky, drobné sošky, upomienkové predmety, píšťalky, hlavolamy... Pracuje sa viac na množstvo ako na kvalitu. Výrobky sú veľmi často modifikáciami iného tovaru. Nie je potreba umeleckej úrovne prejavu, postačuje dostatočná remeselná zručnosť.

10 – 30 €  - kategória „jarmočného“ tovaru pre náročnejších zákazníkov. Jednoduché prevedenie prác, remeselne dobre zvládnutých. Vhodný tovar pre darčekové predajne a predajne so suvenírmi. Pre obmieňanie ponuky je vhodná kreativita výrobcu.
 
30 – 50 € - sortiment tovaru vhodný pre darčekové a suvenírové predajne, doplnkový tovar komerčnejších galérií, drobné predmety na zakázku. Prevedenie prác je vo vyššom remeselnom štandarde. Výtvarník by mal disponovať tvorivou schopnosťou,v tejto kategórii sú zvýšené nároky na jedanie so zákazníkom.

50 – 100 € -  zakázkové výrobky malého rozsahu, zhotovenie  krátkych nápisov, bytové doplnky, časti nábytku. V malom formáte je vypracovanie v medziach osvedčeného remeselného štandardu. Objemnejšie práce sú s hrubším opracovaním. Široké spektrum zákazníkov, veľmi dobrá predajnosť. Drobné záhradné realizácie, jednoduché reliéfy, sošky.

100 – 500 € - bežné zakázkové práce. Postačuje jednoduchý nákres prípadne model budúcej realizácie. Veľmi dobrá predajnosť výrobkov v prípade vyššej aktivity zhotoviteľa (výstavy, sympóziá, exhibície). Vlastná tvorba, interiérové aj exteriérové realizácie. Sochy, reliéfy, nápisy v dreve, štíty, cedule, ornamentálne fragmenty. V malých realizáciách sú práce vypracované  pomerne detailne, na vyššej remeselnej úrovni. U rozmernejších prevažuje  hrubé opracovanie s minimom detailov.

500 – 1000 € - realizačne zaujímavé a reprezentatívne práce. Vypracovanie je na vysokej remeselnej úrovni. Kategória prác kladie na zhotoviteľa vyššie nároky nie len po stránke prejavu. V prípade zakázkovej výroby je dobré vedieť pracovať s modelom, vedieť pripraviť grafické návrhy a rátať s viacerými položkami. Predajnosť je dobrá, avšak nepravidelná. Zákazníkmi sú individuálni záujemci s vyšším sociálnym štandardom a organizácie.
 
1000 – 3000 € - práce pre náročných klientov a práce väčšieho rozsahu. Je nutné predloženie grafického, alebo modelového návrhu, konzultácie pred započatím aj v priebehu prác. Treba rátať s výberovými konaniami a teda aj so spracovaním príslušných podkladov. Dôležité je nie len spracovanie návrhu, ale aj vzájomných písomných ustanovení. Realizácie sú občasné, zákazníkmi sú jednotlivci aj organizácie. K uvedeným prácam sa výtvarník bez dostatočných referencií dostáva pomerne ťažko.

3000 €  a viac - práce vyžadujú dlhodobé skúsenosti. Spravidla je potrebné rozdelenie prác aj  medzi iných zhotoviteľov. Nutné sú schopnosti koordinácie prác, zabezpečenie dopravy, osadenia, spracovanie kvalitného návrhu aj vzájomných podmienok dodávky. Technické a výtvarné prevedenie je na veľmi vysokej úrovni. Uvedené práce realizujú prakticky len autori s dostatočnými referenciami. Jednotlivé fázy sú kozultované, avšak výtvarník je schopný konať samostatne, v prípade potreby je schopný pružne reagovať na novovzniknuté  podmienky. Práce sú náročné, na autora je kladená vysoká miera zodpovednosti.

Realita je pestrá na možné varianty, preto uvedené cenové kategórie slúžia len na približnú predstavu náročnosti realizácií.
 

Diskusia k článku (musíte byť registrovaní TU , v prípade problémov kontaktujte irsa(zavináč)rezbarstvo.sk )

 


 

Vyberáme z článkov užívateľov

svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

Top ponuka

Ponuka tovaruforcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria