Kátovský kat - realizácia monumentálnej sochy

Monumentálne sochy sú vhodným doplnkom predovšetkým verejných priestranstiev. Ich veľkosť  je prirodzene potlačená veľkým otvoreným priestranstvom, alebo architektúrou, preto pri vhodnom spracovaní a zakomponovaní do priestoru nepôsobia cudzo. Realizácie tohto druhu práve naopak vytvárajú zaujímavé pohľady, evokujú myšlienky, pripomínajú udalosti a stávajú sa dominantou,   niekedy aj atrakciou. 

V prípade drevených sôch máme vhodnú materiálovú alternatívu, pretože kamenné a kovové sochy sú zhotovované "navždy" avšak veľmi často sú odstránené oveľa skôr, najmä pri zmene všeobecných názorov a politickej scény. Takýchto "večných" diel  sa na verejných miestach vystriedalo niekoľko, no len malá časť realizácií vydrží viac ako sto rokov. V prípade drevených sôch je životnosť diela úmerná opatere ktorá je dielu venovaná v priebehu existencie. Dĺžka "života" drevenej realizácie je niekoľko desiatok rokov ale pri neudržiavaní  či nesprávnom umiestnení a osadení  sochy to môže byť len niekoľko rokov. Napriek tomu je výhodou neporovnateľne nižšia obstarávacia cena ako u sôch kovových a kamenných a to aj v prípade nutnej priebežnej údržby. Okrem toho, drevená socha má veľa spoločného s ľudským životom. Správne udržiavaná socha má približne rovnakú dĺžku existencie ako je priemerný vek človeka, soche pribúdajú pukliny a iné defekty ako ľuďom vrásky a veľmi často socha získava vekom osobité čaro tak ako niektoré osobnosti.
Monumentálne drevené sochy môžeme deliť na dve základné skupiny a to na sochy monolitické (z jedného kusu materiálu) a konštruované, či konštrukčné (z viacerých kusov, prípadne druhov materiálu). Aj keď výsledná práca zložená z niekoľkých častí môže pôsobiť ako monolit, spravidla je rozdiel zrejmý využitím zmeny smeru vlákien dreva v jednotlivých častiach, čím je konštruovaná socha pevnejšia a členitešia.


V tomto článku je zámerom popísať zhotovenie sochy formou projektu, na ktorý je použitá účelová dotácia. Budú spomenuté aj východiskové údaje, ktoré viedli k schváleniu dotácie. Táto forma financovania je pomerne rozšírená, no mnohí rezbári (a sochári) nemajú s takýmito realizáciami osobnú skúsenosť.
V prvom rade musíme mať jasný zámer ktorý berie v úvahu priestor, historické, kultúrne či iné súvislosti. V druhom rade sú to vlastnícke prípadne dotknuté práva viažuce sa k pozemku na ktorom bude socha umiestnená.  Potom sú tu technické podmienky ako je svahovitosť, podložie, inžinierske siete či iné skutočnosti, ktoré obmedzujú či úplne vylučujú realizáciu. Aj v tomto prípade pamätáme na príslušné vyjadrenia správcov sietí ak sa realizácia nachádza v ich blízkosti. Niektoré lokality (napríklad pamiatkové zóny či iné chránené územia), vyžadujú ešte citlivejší prístup a samozrejme je tu aj viac legislatívnych prekážok. No a ďalej k realizácii prospieva kvalitná dokumentácia (situačná mapa, nákres, súvislosť s rozvojovými štúdiami, územným plánom, fotografie a iné podklady, ktoré zvyšujú kredit zámeru).
Aj pre výrobu monumentálnej sochy platia isté pravidlá. Máme na mysli, že socha musí odolávať nepriazni počasia, že na sochu môžu liezť deti, že časom môže prísť k uvoľneniu častí sochy... Aj samotné uloženie sochy  musí rátať s faktormi, ktoré by mohli realizáciu (prípadne ľudí) ohroziť. Dostávame sa tak  do sféry, ktorá je často mimo teoretických či praktických skúseností realizátora. V prípade umiestňovania sôch však neexistujú jednotné pravidlá, ktoré by nútili realizátora k splneniu podmienok preto je vhodné spomenúť zopár usmernení.


Začnime teda po poriadku. Pokiaľ nemáme k dispozícii návrh architekta ktorý je vybavený príslušnou "guľatou" presnejšie však kruhovou pečiatkou,  je potrebné eliminovať riziká realizácie iným spôsobom.  Niekedy môžeme využiť aj vedomosti, ktoré máme z iného odboru, ako je stavebníctvo. Napríklad strojár môže oprášiť vzorce na výpočet síl u votknutého nosníka (túto vedomosť by mal mať aj učeň nematuritných odvetví). Potom je potreba aspoň základných znalostí z oblasti stavebníctva. Na Slovensku je celkom vysoké povedomie v tomto smere,  pretože sa u nás stavajú stavby svojpomocne v oveľa väčšom meradle ako iných krajinách Európskej únie a napísanie zopár riadkov na túto tému môže vyvolať  rôzne reakcie. Napríklad pojmy ako nezámrzná hĺbka, pevné či spevnené podložie, alebo pomery pre základový betón majú našinci spravidla v malíčku. Ale opakovanie je matka múdrosti. Nezámrznou hĺbkou sa  rozumie minimálna hĺbka, kde nehrozí zamrznutie vody obsiahnutej v  zemine, či betóne. Štandardne sa táto tolerancia udáva v rozmedzí  80 až 120 cm +. Samozrejme, tieto čísla sú viac menej odporučené a v závislosti od podložia a lokality sa hodnoty môžu posunúť aj mimo tohto vymedzenia. Pokiaľ teda pre monumentálnu sochu urobíme výkop povedzme do hĺbky 90 cm, môžeme považovať túto hĺbku za dostatočnú. Uplatňuje sa však aj iné pravidlá. Základová jama by mala byť hlboká minimálne 1/5 výšky objektu, ak máme na mysli objekt s rozložením hmoty v pomyselnom valci či kvádri a umiestnením na výšku v pomere strán š (alebo Ø)=1  x  v =5. Aj tu však platí, že socha môže mať ťažisko znížené, zvýšené či tvarom vyvedené mimo os objektu. V takýchto prípadoch sa k voľbe základu pristupuje individuálne a nemôžeme teda uvedené miery taktiež považovať za záväzné. Pre umiestnenie sochy sú rizikové lokality s navážkou. Taktiež umiestnenie sochy vo svahu, či na miestach kde hrozí podmytie základu alebo odplavenia vrchnej vrstvy je nutné umiesnenie zvážiť a prípadne vybaviť protiopatreniami. Pre kotvenie sôch používame tzv. otvorené profily. Sú nimi roxorové tyče, profily I,L,U a T. Rúry a joklový materiál nie sú vhodné z dôvodu kondenzácie vodných pár vo vzniknutej dutine. To má za následok rýchlejší postup korózie a taktiež riziko zmrznutia nahromadenej tekutiny s následným roztrhnutím prierezu. Poškodenia vznikajú predovšetkým v nadzemnej časti  - v oblasti niekoľko milimetrov , či centimetrov nad základom. Môžeme konštatovať, že pre osadenie sochy stačí zopár jednoduchých pravidiel a tzv. "zdravý sedliacky rozum". Je vždy lepšie, ak sú hodnoty predimenzované, ako nedostatočné. Taktiež by sme nemali zabudnúť, že u každej realizácie je potrebná kontrola a následná údržba. Z dôvodu bezpečnosti by sme sa pre istotu mali zdržať realizácií, ktoré presahujú výšku 5 m,  brať v úvahu inžinierske siete v okolí realizácie a iné faktory, ktoré by mohli byť príčinou problémov. Taktiež osadenie sochy by malo byť realizované na pozemku s jednoznačnými  vlastníckymi právami, so znalosťou prípadných vecných bremien. Aj v prípade odsúhlaseného návrhu si ujasníme termíny a možnosti osadenia. Výhodnejšie býva využitie miestnej mechanizácie, alebo ľudskej sily a domáci majú v tomto smere oveľa lepší prehľad o možných alternatívach. Netreba robiť z komára somára, ale seriózna príprava a dodržanie niekoľkých pravidiel vedie k spokojnosti na oboch stranách. Nikdy netvrdíme zákazníkovi, že po aplikácii akokoľvek vynikajúceho náteru nepríde časom k popraskaniu diela. Zákazník (investor) by mal byť naopak zoznámený so skutočnosťou, že takto sa drevo prirodzene správa, ale je možné vykonanie opatrení, ktoré eliminujú tento proces, prípadne je možné dohodnúť sa na dodatočnej úprave sochy v odstupe niekoľkých mesiacov, či rokov. Konštrukčné spoje sa snažíme vykonať s niekoľkonásobným istením. Jeden šrób je málo, dva možno udržia, ale tretí dávame pre istotu. Spoje taktiež vyplníme polyuretánovým lepidlom, väčšie netesnosti polyuretánovou penou. Pena a lepidlo zabraňujú vtekaniu vody do dutín, pružne spájajú lícované celky a  podieľajú sa na celkovej konštrukčnej pevnosti. Veľkou výhodou je, že vlhkosť napomáha vytvrdeniu a toto lepidlo je ako jedno z mála vhodné aj na lepenie mokrého dreva - a to pomerne pevným spojom.  Nevýhodou však je nedostatočná odolnosť voči UV žiareniu, to znamená, že polyuretánové peny a lepidlá musia byť prekryté (po odstránení a zarovnaní vytlačenej expandovanej hmoty) vrstvou náteru s UV filtrom. Týmto náterom (v niekoľkých vrstvách) ošetríme aj drevo.
 Výtvarný návrh  je vôdzkou ktorú sa snažíme dodržať, avšak prispôsobenie sa materiálu s ktorým pracujeme je prípustné. Taktiež vlastná konštrukcia objektu môže vychádzať viac z reálneho stavu vecí a nie z návrhu, pokiaľ je návrh skôr tvarovou štúdiou, ako konštrukčne prerátaným a do detailov vypracovaným plánom.  Výsledok by sa však nemal v žiadnom prípade výrazne odlišovať od návrhu. Veľmi dôležité je, aby neprišlo k uvoľneniu či odpadnutiu časti sochy samovoľným uvoľnením,  pôsobením počasia, alebo predpokladateľnej hrubej sily (zapáčením zvedavca, úderom vandala, zavesením osoby či viacerých osôb). Posledné možnosti musíme brať s istou rezervou, pretože socha by mala mať istú mieru odolnosti, ale každému je asi jasné, že prakticky žiadna takáto realizácia nedokáže odolať cielenému vandalskému počínaniu. Čo sa týka dlhodobého účinku vrtochov počasia, predchádzame im účinným odvodom vody z povrchu sochy, najmä však úplným vylúčením záhybov a priehlbín v ktorých by sa mohla voda zadržať - a to aj v minimálnom množstve. Taktiež sa vyhýbame príliš členitým povrchom, kde hrozí ulomenie v smere vlákien dreva. Najprv si vyberieme vhodné miesto na prácu. V tomto prípade bolo umiestnenie dreva na miernom svahu veľkou výhodou. Vždy sa opracovala jedna plocha , veľké kusy dreva sa z kopca smerom nadol lepšie prevracali  a v spodnej časti bol už materiál opracovaný do potrebného tvaru. Hranatý tvar umožnil premiestnenie najväčšej časti  na drevených valcoch priemeru cca 20cm asi sto metrov k miestu naloženia na nákladné auto, vybavené hydraulickým ramenom.  Po prevoze na miesto realizácie (kde už boli vykonané výkopové a betonárske práce) bol najprv osadený najväčší diel (stredná časť trupu) a potom nohy. Nasledovalo pridanie štyroch častí trupu. Ruky boli zhotovené až v závere hrubých prác na soche. Dôležité spoje sú čapované a poistené drevoskrutkami a polyuretánovým  lepidlom. Nenamáhané spoje sú lepené priamo plocha na plochu s použitím klincov, alebo šróbov. Hrubšie netesnosti sú vyplnené montážnou polyuretánovou penou. Sekera je zhotovená z jaseňovej násady a vode odolnej  fóliovanej preglejky. Istenie v mieste úchopu je aj v tomto prípade urobené konštrukčnou penou a drevoskrutkami. Dištančná medzera medzi povrchom betónu a chodidlom je vymedzená silónovými sústruženými obrobkami, čiastočne zapustenými do dreva. Minimálna medzera je 2,5 cm, pričom betón musí byť v dostatočnej výške nad povrchom okolitého terénu (cca 20 cm).

Realizácia je v zmysle projektu doplnená o klát (na ktorý smeruje pomyselný sek kata), súčasťou sú dve lavičky z dubového a smrekovcového dreva  a informačná tabuľa.

V jarnom období bude v okolí sochy realizovaná úprava terénu výsevom, výsadbou a doplnením spevnených plôch.

Táto akcia bola podporená z Programu obnovy dediny.

Diskusia k článku tu. 

 

Vyberáme z článkov užívateľov

svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

Top ponuka

Ponuka tovaruforcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria