Remeslá
Poselství dřeva Tlačiť E-mail
obálka V minulom roku (2007) bola vydaná vo vydavateľstve Golempress  zaujímavá publikácia Václava Šplíchala, Marie Otavovej a kolektívu ďalších autorov „Poselství dřeva“. Bez nadsádzky sa dá o tejto knihe povedať,  že je trefou do čierneho. Kniha je výnimočná nie len tématickým zámerom, formátom (A 4), ale aj spracovaním. Táto populárno-náučná publikácia  môže poslúžiť ako slovník, encyklopédia či ako metodická príručka k odbornej práci. Práve precízne delenie a široký záber jednotlivých položiek robia z tohoto prameňa jedno z najkomplexnejších diel aké nemá v súčasnej dobe pararelu. Takmer neuveriteľné je, že kniha nebude samostatným tématickým mílnikom, ale je prvou z edície trinástich žánrovo uzavretých dielov.

Kniha je rozdelená do štrnástich kapitol ktoré sú delené na články - podkapitoly. V jednotlivých podkapitolách sú heslovite uvedené témy, ktoré sú následne popísané. Každá kapitola má v závere zhrnutie a register v nemčine aj angličtine. Kniha sa témou dreva zaoberá z rôznych pohľadov, dokonca aj po stránke názvoslovia miest obcí, ulíc a priezvisk ktoré majú „drevený“ základ. Postupnosť kapitol je veľmi logická,  kapitoly popisujú najprv les a stromy s väzbou na prírodné pomery, potom ťažbu a dopravu dreva po zemi, železnici, a vode. Publikácia popisuje ako sa drevo stáva surovinou spracovávanou rôznymi profesiami, ktoré sú v knihe zastúpené viac ako stovkou remesiel. Činnosti ktoré zanikli sú vystriedané činnosťami ktoré ešte existujú, alebo sa rozvíjajú. Takto má čitateľ možnosť poznávať výrobu dreveného uhlia, dehtu, mlynského kolesa, siriek, drevených karosérií áut, hračiek, betlehemov, nábytku či drevostavieb... V niektorých zmienených odboroch majú Čechy svetové postavenie a tak je spracovanie niektorých tém priam nutné. K vytvoreniu obrazu poslúžia staré dokumenty,  fotografie k textu, pohľady do expozícií...  Je potešiteľné, že kniha pojednáva aj o nástrojoch, náradí aj o konkrétnych remeselníkoch a umelcoch ktorí pracujú, alebo pracovali s drevom. Nechýbajú dokonca popisy výroby, ktoré môžu v niektorých prípadoch poslúžiť ako návody... Popis širokospektrálnosti položiek v prípade knihy Poselství dřeva v tomto článku nemožno zachytiť. Musí byť volená viacmenej voľnejšia charakteristika položiek, v našom prípade so zameraním k rezbárstvu v jeho umeleckej aj remeselnej polohe.

 

Zopár pohľadov do knihy Poselství dřeva

 

V kontraste s kvalitne spracovaným textom nás prekvapí nízka kvalita fotografií a ich popisov. Fotografie sú v mnohých prípadoch  s odleskami  blesku, fotené vo výraznom tieni kde nie je dostatočná čitateľnosť snímku, exponáty sú fotografované v tráve, v expozíciách cez sklo vitrín*. V knihe sa vyskytuje duplicita snímkov (aj nekvalitných), nevhodný formát (nie je možné rozoznať ani  zachytený text, ani obrázky).  Otextovanie je na niektorých miestach príliš všeobecné, dokonca aj neodborné**. Práve fotografie a ich sprievodný text kazia prvotný dojem z knihy, aj keď tieto nedostatky bežný čitateľ pri mixe kvalitnejších fotografií a pútavo písaného textu pravdepodobne ani nezaregistruje. K fotografiám treba ešte dodať, že čo neurobila kvalita, vylepšuje  kvantita. Fotografií je skutočne veľa a tak svoje poslanie v podstate splnia aj takýmto spôsobom.


Rezbárstvo má v knihe kvalitné popisy, množstvo príkladov. Texty sú písané prijateľným spôsobom pre odbornú i laickú verejnosť z pohľadu histórie aj súčasnosti. Kapitoly sú tématicky zamerané napríklad na rezbu lútok, fajok, betlehemov... Rezbára asi nepoteší, že kniha Poselství dřeva postráda poznatky sústredené v knihe Heřmana Kotrby „Třísky z dílny řezbáře“ ***, ktorá je základným a doposiaľ neprekonaným informačným klenotom nie len v oblasti  rezbárstva, ale aj spracovania dreva vôbec . Vlastne ani autorovo meno nie je medzi osobnosťami ktoré v knihe zaujali čestné miesto ako osobnosti rezbárstva.
Popri autoroch zvučného a zaslúženého mena (ktorým je venovaná samostatná kapitola)  sú tu prezentovaní aj autori ktorí dosahujú úrovne pomyselného priemeru (originalita a vyzretosť výtvarného prejavu, technická úroveň, obsiahlosť tvorby...). Výsledkom je, že post autorov ktorí  by ho  oprávnene mali zaujať****, patrí autorom lokálneho významu, čo uberá publikácii nadregionálneho formátu na kvalite.
Avšak aj priestor venovaný niektorým významným autorom je naopak neúmerne obsiahly. V niektorých prípadoch je vhodnejší na samostatnú monografiu autora ako pre encyklopedický, respektíve slovníkový formát knihy akým  „Poselství dřeva“ je.

Kniha sa venuje aj podujatiam, ktoré majú významné postavenie v prezentácii remesiel a umeleckej tvorby v dreve. Je tu zastúpené dnes už legendárne Křivořezání na Křivoklátu, nechýbajú organizačne zdarilé a stabilizované podujatia  v Žamberku, Deštnom, Králíkách, Volarech... Aj táto položka má však punc regionálnosti, pretože chýbajú tak významné podujatia ako Mezinárodní sochařské  sympozium Hany Wichterlové v Prostějove , ktoré patrí medzi najkvalitnejšie v ČR, taktiež Brňenský plenér ktorý má počiatky už v roku 1983 a bol vo svojej dobe jediným pravidelným sympóziom v Česku ktoré malo medzinárodnú účasť reprezentatívnych výtvarníkov. Chýba tu aj Mezinárodní řezbářské sympozium v Kunovicích a sprievodná Řezbářská škola, Olomoucké  sympózium príznačne nazvané „Sloup“...

Nemenej závažná je aj absencia významných umelecko-remeselných skvostov a vojenské využívanie dreva*****. V popise novodobých trendov je stále cítiť viacmenej nostalgický prístup a to v  preferovaní tradičných spracovateľských postupov a technológií. Progresívnejšie smery tvorby súčasných výtvarníkov  a dizajnérov ktoré sú nedeliteľnou ba priamo charakteristickou súčasťou súčasnej doby tu našli veľmi málo priestoru.  

Uvedené skutočnosti  možno znižujú informačnú hodnotu v očiach odbornej verejnosti veľmi špecifického zamerania, avšak kniha ako taká tým veľmi neutrpí. Jednotlivé témy  ktorým sa kniha venuje, nesú v drvivej väčšine punc naslovovzatej odbornej práce a prípadné námietky treba zvážiť s náležitým rešpektom. Kniha je tak univerzálnym zdrojom širokého spektra informácí viažucich sa k lesom, stromom, drevu, remeslám, drevospracujúcemu priemyslu. Námietky ktoré sú tu uvedené súvisia s osobným názorom autora tejto recenzie na základe dostupných a poznaných zdrojov v kombinácii s vlastnými skúsenosťami. Taktiež je pohľad na problematiku viacmenej z pohľadu rezbára, pričom kniha nie je len o rezbárstve a rezbároch. Nezostáva nič iné ako doporučiť publikáciu mestským (obecným) a školským knižniciam, firmám a jednotlivým remeselníkom pracujúcim s drevom, múzeám a vlastne komukoľvek kto chce mať obsahovo hodnotnú publikáciu ktorá dokáže prekonať mnohé očakávania.

Veľmi záslužnou a celkom výnimočnou je samostatná webová prezentácia knihy (edície), ktorá umožňuje nahliadnuť do knihy cez výber textov a fotografií. Tá komplexnejšie predstaví obsah knihy a napomôže k vytvoreniu osobného nezaujatého názoru. Knihu si tu môžete aj objednať.
 
Na Slovensku môžete použiť na objednávku mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Kniha bude zaslaná ako dobierka na uvedenú adresu s priloženou faktúrou. Cena knihy je 2 450,-Sk, +150,-Sk poplatok za poštovné a balné. Za 4 a viac kusov sa balné a poštovné neúčtuje.   

 

 

Vysvetlivky:

*Obr. č: 766, 767, 768,776, 778,779, 1552, 1553...

**Ako príklad možno uviesť texty k nástrojom, ktoré popisujú nástroje ako „půlkulaté“. Tento výraz je terminologicky nesprávny, avšak veľmi rozšírený. Bežne sa môžeme s týmto termínom stretnúť v hovorovej reči, a je používaný aj v odbornej literatúre (napr: ŘEZBÁŘSTVÍ, Marek Minář,Grada Publishing a.s, 2005). Preto je podrobnejšie vysvetlenie výrazu na mieste:
Existujú guľaté pilníky ktoré sú rotačné, s valcovou stopkou pre upnutie do vhodného náradia. Tieto pilníky majú skutočne tvar gule (pracovná časť) a v ich prípade je termím „guľatý“, alebo „kulatý“ správny. Veľmi často sú ako „guľaté, kulaté“ pilníky označené valcové pilníky, teda pilníky kruhového prierezu. Samozrejme, medzi oboma nástrojmi je výrazný rozdiel vo výzore aj použití. Tento príklad je uvedený zámerne, lebo v praxi sa najčastejšie vyskytuje. Obdobne je to ale aj v prípade dlát a poriezov (obojručných nožov). Tieto sú taktiež veľmi často označované ako „půlkulaté“ pričom o  „kulatosti“ tvaru nemôže byť reč. Vhodnejšie sú výrazy „půlobloukové“ „zaoblené“, „prohnuté“, jednoducho výraz nemá evokovať „kulatý“ tvar, pretože ten zobrazené nástroje skutočne nemajú. V publikáci Poselství dřeva je použitý  nesprávny výraz v niekoľkých prípadoch. Taktiež popisy (názvy) hoblíkov sú viacmenej amatérske (napr. na stranách 188,189...) , pre porovnanie stačí nahliadnuť do niektorej zo známych encyklopédií, napríklad do Ottovej encyklopdie obecních vědomostí, z ktorej je text použitý aj tu: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/264635-hoblik .
U niektorého náradia je uvedené kým bolo používané (kolár,debnár), avšak vhodnejší by bol presnejší názov nástroja, pretože jednotlivé nástroje využívali aj iné profesie (napr. strany 230,293...)

***V knihe „Poselství dřeva“ nie je táto kniha uvedená ako použitá literatúra. Heřman Kotrba bol významným rezbárom a reštaurátorom, autorom niekoľkých publikáci a odborných  článkov (reštauroval aj oltár Majstra Pavla v Levoči)

****Chýbajúcich autorov je tu niekoľko. Mená ako Jiří Netík (Slavonice), František Gajda (Strážnice), Hana Richterová a Jiří Nývlt (Kutná Hora), rezbárska rodina Rejmanových (rodičia a ich tri dcéry, Vysoké Mýto,) Václav Kyselka a Tomáš Medek (Brno) a celá rada osobností  ktoré majú zvučné meno aj na Slovensku v knihe nie su spomenutí.

*****Mohli by sme spomenúť napríklad neskorogotický Svetelský oltár v Adamove pri Brne, vyrezávané lavice vo velehradskej bazilike ktoré sú skvostom barokového rezbárstva, významnejšie výzdoby interiérov zámkov (Hlboká nad Vltavou, Lednice)... Chýbajú obranné a dobývacie zariadenia (husitská vozová hradba, luky, kuše, okované cepy, praky, balisty a iné drevené zbrane, pažby strelných zbraní) ...
Vojenské využitie strategického materiálu akým bolo drevo, rozhodovalo častokrát o úspechu, alebo neúspechu mocenských štruktúr a malo výrazný vplyv na vývoj a smerovanie spoločnosti. Možno sa však tejto téme bude venovať podrobnejšie niektorý z nasledujúcich zväzkov...
  

 

 
svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria