Články
Jak se stát řezbářem... Tlačiť E-mail

Ve školním roce 2007/08 byl otevřen poprvé nový studijní maturitní obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva - 82-51-L/007r na SOU Lesnickém ve Bzenci - Přívozu. Právě teď máte možnost rozhodnout o své budoucí profesi. Studium vybaví absolventy vědomostmi, které lze využít k vlastí živnosti, zaměstnání nebo pokračování na další škole, zejména výtvarného zaměření. Vybavenost učiliště s vlastním domovem mládeže v místě studia, poskytuje vhodné podmínky i pro žáky ze vzdálenějších regionů.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

úspěšné zvládnutí -

   - talentových zkoušek
   - ústní pohovor
   - dobrý prospěch
   - zdravotní předpoklady

TALENTOVÉ ZKOUŠKY :

   - modelování na volné téma
   - kresba uhlem dle (portrét nebo zátiší)
   - posouzení přinesených prací (není podmínkou) kresby, malby, fotografie trojrozměrných předmětů, modelů apod.
   - pohovor (zjištění zájmu o o studium a umění)

 
Informace o dvouúrovňové maturitní zkoušce :

 Myšlenka takzvané státní maturity pochází již z druhé poloviny 90. let, poprvé však byla legislativně ukotvena v roce 2004. Tehdy byly do školského zákona včleněny paragrafy o společné části maturitní zkoušky. V roce 2010 tak budou studenti maturovat ze dvou povinných předmětů a v roce 2012 k nim přibude třetí, volitelný předmět. Možnost výběru se týká pouze češtiny, cizích jazyků, matematiky a od roku 2012 rovněž občanského a společenskovědního základu a informatiky. Dvouúrovňová maturita znamená, že jsou žákům nabídnuty v rámci výše uvedených povinných zkoušek, dvě úrovně obtížnosti (základní a vyšší) a žák si má právo úroveň vybrat. (blíže viz. http://www.msmt.cz/ )
Naše škola připravuje žáky oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva, na vyšší úroveň obtížnosti z anglického jazyka. V ostatních předmětech jsou žáci v rámci studia připravováni na základní úroveň obtížnosti.
 
 
Možnosti po studiu:

 - podání přihlášky na VŠ, VOŠ - restaurování nábytku
 - provádění prací řezbářských i restaurátorských
 - samostatné podnikání v uměleckořemeslném oboru
 - podílet se jako vysoce kvalifikovaný pracovník na úpravách interiérů kanceláří, firem, podniků

 Po ukončení přípravy ve studijním oboru a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent umí:


   - rozpoznávat podle znaků umělěckořemeslných prvků jednotlivá slohová období
   - ovládá základy kresby ornamentu, figury a modelování
   - používat předpisy a požadavky Státní památkové péče, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, a zásady poskytování první pomoci
   - číst a zhotovovat technické výkresy a ovládat další způsoby grafické dokumentace
   - aktivně používat odbornou terminologii svého oboru, je schopen aplikovat poznané jevy, principy, výtvarně estetické vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů
   - pracovat s osobním  počítačem
   - vhodně uskladňovat materiály a výrobky
   - provést kontrolu jakosti materiálů a výrobků
   - posoudit vlastnosti dřeva a ostatního používaného materiálu a zpracovávat ho
   - dodržovat technologickou a pracovní kázeň a působit v tomto směru na spolupracovníky a podřízené
   - obsluhovat základní stroje a zařízení v dílnách a provádět jejich běžnou údržbu
   - uplatňovat základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce


  V zaměření pro práce řezbářské absolvent umí:

  - měřit, rýsovat, číst technické i výtvarné výkresy a převádět nákresy na materiál, převádět výtvarný návrh do technického výkresu
  - skladovat jednotlivé druhy materiálu používané v oboru
  - ručně řezat pilou a hoblovat materiál všemi druhy hoblíků
  - klížit materiál a připravit materiál pro klížení včetně přípravy lepidel na bázi disperze
  - připravit dvousložková lepidla, přírodní klihy
  - provádět konstrukční spoje dřeva (spojeni na ozub, čep, spojení hřebem, hmoždinkou apod.)
  - řezat řezbářskými dláty (vrubořezba, řezba používaná v lidovém pojetí, slohová řezba jednotlivých údobí a řezba materiálu pro výtvarný návrh)
  - brousit nástroje a nářadí (dláta, pily, špičky apod.)
  - přenášet body z modelu při realizaci (pomocí kružidel, zvětšovacího rastru a úhlu tečkovacího přístroje)
  - vyřezat kopii rokokového rámečku
  - zhotovit jednoduchou plastiku nebo jednoduchý reliéf
  - řezat na pásové a okružní pile, na pásové pile včetně vykružování
  - pracovat na dekopírce (strojová vibrační pila)
  - hoblovat na srovnávací fréze, hoblovat a protahovat na tloušťovací fréze včetně prací na tzv. kombinovacím stroji sdružujícím protahovací a srovnávací frézu včetně okružní pily a dlabacího stroje
  - pracovat na dlabacím stroji, sukovačce, horizontální vrtačce apod.
  - brousit na pásové brusce
  - pracovat s ručními elektrickými stroji
  - mořit dřevo na různé odstíny, patinovat
  - provádět povrchové úpravy na bázi šelakových politur, nitropolitur, voskování s aplikaci starých technologických předpisů

 


 

Příprava v zaměření pro práce řezbářské vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracováni dřeva po příslušné praxi byl schopen zhotovit podle výtvarného návrhu reliéf, sochu apod. včetně výběru materiálu, zhotovit kopii historického artefaktu pro výstavní či jiné účely (plastika, rámy, díly architektury apod.), aby rovněž byl schopen uplatnit své vědomosti a dovednosti v oblasti restaurováni dřeva klasickými i současnými způsoby v rámci předpisů Státní památkové péče a ochrany přírody.

 

Zdroj:  www.soules-bzenec.cz

 

 
svetelsky-oltar-1.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria