Rezbárstvo
Začiatky tvarového opracovania dreva motorovou pílou Tlačiť E-mail

Východiskový stav, tvrdenia

Ako uvádzajú dostupné zdroje, výrobou sôch si krátili voľné chvíle kanadskí a americkí drevorubači niekedy v polovici päťdesiatich rokov minulého storočia. Toto tvrdenie však nepochádza z dôveryhodných zdrojov a odporuje dvom zásadným faktom. V tomto období mali píly pohon z motora riešený cez pomerne ťažkú a objemnú prevodovku a nevyrábali sa ešte píly s karburátorom necitlivým na polohu. Toto vylučuje efektívne obrábanie tvarovo zložitejších objektov z dreva, kde je potreba častej zmeny rezných uhlov. Akceptovateľné by bolo zhotovenie objektov s jednoduchou geometriou, alebo len zarezanie rovných plôch riešených opracovávaných objektov, napríklad stolov, stoličiek, lavičiek. To však bolo možné v takomto prípade aj oveľa skôr.

 

Začiatky tvarového opracovania dreva motorovou pílou

Obdobie, kedy mohla započať éra vážnejšieho tvarového opracovania dreva motorovou pílou je až po roku 1959, kedy sa začali používať píly s priamym pohonom a necitlivé na polohu. Niet pochýb o tom, že šesťdesiate a sedemdesiate roky mohli byť v USA a Kanade zaujímavou érou akéhosi bubľania možno aj nadšeneckého varu, aby v osemdesiatich rokoch začali vznikať publikácie, najskôr regionálne a potom celonárodné podujatia a vznikajúci fenomén mohol zaujať aj v zahraničí. V tomto období však už existovali na jednotlivých kontinentoch podobné aktivity a to bez preukázateľného vplyvu z Ameriky, alebo Kanady.

 

V osemdesiatich rokoch navyše Európu delila Železná opona. My sme patrili k sfére vplyvu ZSSR, a teda je pochopiteľné, že vplyv Ameriky a Kanady ako opačného pólu bol u nás naozaj minimálny a aj ten sa týkal skôr oblastí ako film a hudba. Dôkazov, že aj u nás sa motorová píla používala k výtvarnej činnosti v sedemdesiatich osemdesiatich aj deväťdesiatich rokoch nie je málo a to v podaní ľudového aj vysokého umenia.

Výpočet mien osobností dreveného výtvarného sveta by bol celkom obsiahly. Iste by bolo trestuhodné zabudnúť na naše korene a pomerne ťažké okolnosti špecifického vývoja a prilepiť sa k nejakému trendu posledných rokov len na základe obmedzeného poznania. Ono totiž práca s motorovou pílou má mnohé polohy a faktom je, že reprezentanti jednej polohy nemajú pochopenie pre tie ostatné. A tak nevidia do hĺbky, do výšky, do strán a vo zvlášť extrémnych prípadoch ani na špičku nosa.

 

Školstvo

Školský systém nemal doteraz zapracovanú do vzdelávacích plánov a osnôv metodiku s vhodným strojným vybavením. Ani normatívy materiálno - technického a priestorového zabezpečenia dielní neobsahovali výbavu, ktorá by umožňovala efektívny výkon remesla. Rezbárske odbory teda ponúkali prípravu výlučne v ručnom opracovaní dreva, ktoré bolo v malej miere doplnené stolárskymi technikami. Táto koncepcia je dôsledkom toho, že školstvo malo k dispozícii pedagógov, ktorí nevykonávali reálnu prácu pre potreby trhu, a tak sa remeslo zakonzervovalo na úrovni predchádzajúcich generácií. Práve podobnosť s inými odbormi a absencia techník na efektívne tvarové opracovanie dreva súčasnosti boli príčinou, že snaha zavedenia odboru v prvom desaťročí nášho storočia nebola korunovaná úspechom a rezbárske odbory trpeli nedostatkom žiakov a následným zrušením výuky na školách, ktoré tento odbor zaviedli. Druhým závažným nedostatkom bolo situovanie do škôl s nevhodným typom profilu žiakov aj odbornosťou pedagógov. Rezbárstvo bolo totiž chápané ako zamestnanecká, respektíve robotnícka profesia. Realita však poukazuje na to, že rezbári sa v oveľa väčšej miere venujú remeslu ako OSZČ, alebo formou voľného povolania. V takomto prípade musí byť už žiak pripravovaný tak, aby vedel získať prácu sám a taktiež aby vedel svoju činnosť udržať, zastabilizovať ju a rozvíjať. Ďalším nedostatkom bolo, že výuku mohol robiť pedagóg spĺňajúci legislatívne požiadavky, avšak bez príslušnej praxe v danom odbore a vôbec bez podrobnejšej praktickej znalosti remesla. Rezbárske techniky tak učil napríklad na textilnú výrobu špecializovaný pedagóg, pretože mal primerané výtvarné vzdelanie a nebolo pritom smerodatné, akého druhu. Vznikol tak zaujímavý paradox, že zatiaľ čo záujem o rezbárstvo rástol a každým rokom počet rezbárov na Slovensku pribúdal, v línii školského vzdelávania bol o túto profesiu čoraz menší záujem. Realita totiž umožňuje výkon remesla aj bez školskej prípravy. Jediným riešením vzniknutého stavu je, prihliadnutie k aktuálnym potrebám remesla a užšia spolupráca školstva so súkromným sektorom, ktorý má veľmi úzke prepojenie na aktuálne trendy.

 

Prvé podujatia a miľniky

V roku 1984 sa uskutočnilo podujatie Plenér Prýgl pri priehrade v Bystrci pri Brne. Je jedným z prvých podujatí, zameraných na sochárske spracovanie dreva v exteriéri s preukázateľným použitím motorových píl vo vtedajšom Československu. Datovanie dvoch drevených sôch v piešťanskom mestskom parku by dokázalo termín prvých aktivít tohto druhu na posunúť koniec rokov sedemdesiatich, no o ich pôvode nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Osemdesiate roky boli plné zmien, ktoré sa neodohrávali len na verejných plochách. Prebiehal postupný prerod časti hospodárskych dvorov a úžitkových záhrad pri rodinných domoch na okrasné a relaxačné. Vznikala tak potreba záhradných doplnkov a dekorácií nie len na verejných priestranstvách, ale aj prídomových pozemkoch. Zaujímavá socha (pravdepodobne pohanského boha Triglava) sa objavila aj v desiatej minúte kultového filmu Vesničko má středisková. V období konca osemdesiatich rokov bola verejne prezentovaná zaujímavá ukážka práce s pílou v televízii. Československá televízia odvysielala v súťažnej relácii vystúpenie pilčíka, ktorý akčne zhotovil motorovou pílou stoličku s operadlom. Jednalo sa skutočne o rýchlu prácu v limite cca 10 minút. Podrobnosti nie sú známe, ale bol to prvý počin tohto druhu, ktorý mohli zaregistrovať vtedajší televízni diváci. Sochárstvu s motorovou pílou začali priať najmä deväťdesiate roky. Stalo sa tak po uvoľnení politickej atmosféry v roku 1989, výrazných zmenách európskeho až svetového formátu a možnosti vzniku živností či pôsobenia na „voľnej nohe“.Tejto šance sa rozhodlo využiť viacero výtvarníkov. Vznikali galérie, poriadalo sa veľa výstav.

V roku 1992 bola započatá séria medzinárodných sympózií pod názvom „Dřevěná plastika“ v Ždiari nad Sázavou . V tomto roku bola započatá aj séria štyroch medzinárodných sochárskych sympózií Interlignum v Deštnom v Orlických horách. V roku 1995 bolo započaté tvorivé stretnutie výtvarníkov v Olomouci s názvom Sloup. Medzinárodný formát mal aj workshop Výtvarné umění , příroda a země Klášter Hradiště nad Jizerou v dvoch po sebe nasledujúcich ročníkoch. Drevené objekty a sochy boli čoraz obľúbenejšie, pretože materiál bol dostupný, manipulácia s ním jednoduchšia a zabezpečovacia cena oveľa nižšia ako v prípade kameňa.

Drevené realizácie sa stali doplnkami verejných priestranstiev, areálov škôlok, škôl, zoologických aj botanických záhrad, skanzenov, kúpeľov, mestských parkov, námestí a iných verejných priestorov. Trend príjemného pobytu na záhradách tiež zažíval vrchol. Roky zhromažďované haraburdie z dvorov ustupovalo výsadbe a výstavbe drobnej architektúry. Pergoly, altánky, detské preliezky, lavičky a rôzne formy posedenia zmenili tvár exteriéru v mestských aj dedinských lokalitách, kde bolo čoraz viac sôch sošiek a dekoratívnych realizácií s rôznou mierou vkusu, ale aj nevkusu. Do dvorov zavítali reportéri z redakcií časopisov, televízie a bola to veľká zmena nie len v úprave okolia, ale aj myslení.

Počiatky milénia

Zatiaľ čo v deväťdesiatich rokoch boli sochárske a rezbárske sympóziá pomerne vzácne a obmedzené ne niekoľko regiónov, na počiatku 21 tisícročia sa to zmenilo. V roku 2000 sa v Záhradnej galérii Alojza Machaja konal prvý ročník rezbárskeho sympózia Dotyky s dvadsiatimi dvomi autormi zo štyroch krajín a veľkou návštevníckou účasťou. V obci Kátov sa v roku 2001 uskutočnilo podujatie Kvetinové dni, ktoré trvá v nepretržitej línii dodnes a má má výraznú spätosť s prezentáciou rezbárstva, vrátane „motorového“. Podujatie každoročne navštívi vyše 5000 návštevníkov v jednom dni a počas konania akcie prebieha bohatý kultúrny program doplnený 175 predajnými stánkami.

V roku 2001 začal vychádzať v Záhradnej Galérii Alojza Machaja (ZGAM) v Plaveckom Štvrtku rezbársky štvrťročník Dotyky a Cesty. Bol distribuovaný na základe kontaktných údajov, ktoré poskytli rezbári a inštitúcie. Tieto údaje zahŕňali adresu, telefónne číslo a kto mal, tak aj webové stránky, alebo mail. V prvopočiatkoch sa mailový kontakt vyskytoval takmer výlučne u organizácií a rezbári s vlastným mailom by sa zrátali na prstoch jednej ruky. V priebehu piatich rokov sa to zmenilo a práve internet bol dôvodom zániku časopisu.

V roku 2002 sa konal prvý ročník Medzinárodného rezbárskeho sympózia v Kunoviciach v réžii OZ Kunovjan a bez prerušenia trvá dodnes. Je to najdlhšie rezbárske podujatie s ročnou periodicitou so zameraním na tvarové opracovanie dreva motorovou pílou v rámci Českej aj Slovenskej republiky. V tomto roku sa uskutočnil aj prvý ročník Medzinárodného sochárskeho sympózia v Prostějove pod organizačnou taktovkou Miroslava Švancaru v exteriéroch Národného domu. Uskutočnilo sa sympózium mladých rezbárov v ZGAM v Plaveckom Štvrtku. V Demänovskej doline vznikla prvá horská galéria prostredníctvom podujatia „PRIESTOR MEZZOZOIKUM 2002“ s účasťou čestného hosťa a nestora slovenkého sochárstva Tibora Bártfaya. Uskutočnilo sa 1. sympózium výtvarníkov v Skalici ako súčasť Skalických dní. K dispozícii je písomná a fotografická dokumentácia asi dvadsiatich podujatí na území Českej a Slovenskej republiky - všetky len v roku 2002. Zaujímavosťou je dokumentácia siedmeho ročníka Sympózia mladých rezbárov v Banskej Štiavnici, kde reprezentovalo svojimi prácami činnosť šesť škôl predovšetkým prácami komorného formátu. Avšak záznam obsahuje informáciu o konaní desiateho Medzinárodného sochárskeho sympózia v dreve, v spojení so siedmym ročníkom maliarskeho plenéru. To nepriamo preukazuje, že aj na Slovensku bolo sochárske opracovanie dreva (s vysokou pravdepodobnosťou s použitím motorových píl uskutočňované aj v priebehu deväťdesiatich rokov.

V roku 2003 vznikla na základe dlhodobých rezbárskych aktivít Dalibora Novotného Dalova galéria „Na skale“ v Královej Lehote. Konalo sa prvé rezbárske sympózium v Stupave (Dni zelá), Vlkolínci, kúpeloch Lúčky. Medzinárodné podujatie v druhom ročníku ART-EX Králiky - Bystrzyca Klodzka prebiehalo síce na území ČR, ale malo aj výstavnú podobu v záhrade Furtenberského paláca v Prahe pod záštitou poľského veľvyslanca Andrzeja Krawcyka. Slovenskí rezbári uskutočnili aj výjazdy a to nie len do okolitých štátov. Jozef Barta s Martinom Barnášom navštívili pracovne pútnické miesto Marija Bistrica v Chorvátsku. Andrej Irša Foire Internationale De Rouen a útržkovite prichádzajú informácie o pobytoch slovenských a Českých rezbárov a sochárov v zahraničí. Od tejto chvíle je registrovaných toľko rezbárskych sympózií, že bude lepšie vyberať tie najvýznamnejšie, alebo tie, o ktorých sú najlepšie informácie. Andrej irša zhotovil Holíčsky betlehem pozostávajúci z trinástich figúr v životnej veľkosti, ktorý je každoročne súčasťou vianočnej atmosféry.

V roku 2004 bolo symbolicky v mieste styku troch štátov Rakúska, Slovenska a Maďarska na Trojhrane v Rajke nainštalované súsošie Poslednej večere v predvečer vstupu Slovenska do EÚ, zapožičané zo ZGAM a to za účasti predstaviteľov všetkých troch štátov. Započala sa tiež spolupráca uvedenej galérie s Rakúskom prostredníctvom podujatia Weidenfest v Droessingu. Sympózium Rodina,  kúpele Lúčky. Dni zelá, sympózium – Stupava. Sympózium Allouville Bellefosse, Francúzsko. Rozmerné sochy zhotovené motorovou pílou vznikli v Bojniciach, avšak už na celkovom piatom ročníku. V roku 2004 vznikol taktiež Vianočný príbeh, teda betlehem v spracovaní šiestich rezbárov, ale aj ten už bol druhou realizáciou ZGAM v tomto formáte. Betlehemské realizácie boli zapožičiavané mestám Bratislava (Námestie Starej radnice) a Pieštany (pešia zóna v centre). Ten o dva roky starší bol odpredaný Mestu Prostějov, novší je teraz súčasťou areálu Kyčerka v Pluskovci pri Veľkých Karloviciach na Valašsku. Festival BALANC – Archeoskanzen Modrá.

Rok 2005 bol rokom realizácie významného rezbáskeho diela Bratislavský mier v životnej veľkosti. Toto dielo bolo zhotovené v spolupráci Alojza Machaja (zároveň iniciátora a autora konceptu), Jozefa Bartu, Andreja Iršu, Jana a Lada Rejmanovými, Jána Paľka, Jána Šefčíka, Miroslava Trnovského, Jána Korytára. Realizácia bola vystavená na nádvorí Starej radnice v Bratislave. Rok 2005 bol tiež rokom začiatku sympózií v Archeoskanzene v Modrej. Niekoľko ročníkov sympózií v tomto čase už malo za sebou kúpalisko Podhájska., Rezbárske sympózium bolo v Olomouci aj Bojniciach. Monoxyl – Archeoskanzen Modrá. Sympózium a exhibícia – Dröessing, Exhibícia – BETAEXPO Langenrohr Tulln (Rakúsko), Exhibícia – LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSHULE
Obern-Siebenbrunn.

Keď sa v roku 2006 dostaval zrubový hotel Grúň v Mostoch u Jablunkova, tesár Pavel Taufr vyhlásil súťaž o rezbu barovej stoličky. Dodatočne bol tento počin prehlásený za prvý ročník Tesárskych zručností. Od roku 2008 Čestmír Slíva, jeden z prvých členov rezbárskeho fóra na na portáli www.rezbarstvo.sk, odporučil zmenu názvu na Drevársku súťaž, ktorá by lepšie vystihovala rezbárske zameranie. Podujatie má podtitul Česko-Slovenský pohár v rýchlorezbe a toto podujatie je v súčasnosti najstarším v prezentácii súťažnej rýchlorezby rámci ČR aj SR. V roku 2006 bola taktiež dokončená významná realizácia "Ježíš a apoštolové - duchovní park"  pred kostolom Petra a Pavla v Kunoviciach. Pozostávala z trinástich postáv autora Andeja Iršu a bola umiestnená aj v architektonicky riešenom prestore  s vnovovybudovanými chodníkmi, lavičkami a označením jednotlivých sôch a popisom realizácie. Jedná sa o jednu z mála realizácií jedného autora, pre ktoré bol riešený priestor tak, aby spolu tvorili významovo hodnotný priestor. Národný salón vín SR  Pezinok 5 autorov. Ďaľšie roky už sú dohľadateľné aj na internete, preto je v tejto chvíli ukončená staršia bilancia a kompletná bude dorobená na základe odozvy. Dovolím si ešte neičo k roku 2010.

V roku 2010 slovenský rezbár Martin Kalman reprezentoval Slovensko na svetovej výstave EXPO v Shanghai v rezbe motorovou pílou a vyšlo prvé vydanie knihy Rezba motorvou pílou, príručka pre výtvarníkov.Rezbári s motorovou pílou cestujú do Kanady, USA, Japonska. Uskutočnilo sa sympózium na Pieštanskej Sĺňave a potom aj v ďaľšom roku.

Pokračovať sa bude až po rok 2015

Jednou z novších sspráv je, že zatiaľ čo na Slovensku a v ČR boli v plnom prúde zámery na tvorbu pracovných metodík použiteľných v systéme školstva a boli urobené kroky pre tvorbu medzinárodných štandardov, novovzniknuté frakcie rezbárov začali objavovať Ameriku. Zistili, že s motorovou pílou sa dajú robiť veľké sochy aj detaily. Tento objav bol vykonaný v čase, keď už bolo Slovensko aj ČR posiate stovkami, alebo presnejšie tisícami sôch zhotovených s použitím motorovej píly.

Internet

Začiatkom tisícročia bol internet u nás na komunikáciu využívaný zriedkavo. Kto by mal dojem že nie, že internet sa používal skôr, má pravdu ale remeselnícke profesie nepatrili v tomto smere medzi lídrov. Stačilo len päť rokov a situácia sa zmenila.

 

Každým rokom bolo vidieť, že internet napreduje veľmi rýchlo aj jediný rezbársky časopis, ktorý monitoroval aktuálne dianie v v rezbárstve bol finančne náročný na vydanie aj distribúciu a nemohol konkurovať vznikajúcim on-line médiám. Štafetu teda prebral internetový portál Rezbárstvo.sk. Od roku 2005 do roku 2008 štatistiky administrácie zaznamenávali obrovský nárast popularity a to 15 000 diskusných príspevkov a 2,5 milióna zhliadnutí. Priemerné zotrvanie na stránke predstavovalo 6 minút, čo znamená že sa nejednalo o náhodné návštevy. Približne rovnaká návštevnosť sa držala ešte po celý rok 2009. Od tohto roku bolo cítiť postupné znižovanie intenzity komunikácie rezbárov aj prihlásení. Dôvodom bolo z časti to, že v diskusiách sa začali opakovať témy, začali vznikať menšie konkurenčné projekty, ale najväčší úbytok bol z dôvodu nástupu sociálnych sietí, predovšetkým Facebooku. Svoju úlohu však portál a diskusie vo fóre splnili. Boli lídrom v ponuke informácií, pomohli rozvoju rezbárstva a naštartovali aktivity, ktoré by možno nevznikli, alebo by boli realizované oveľa neskôr.

 

Ako budú dopĺňané informácie

Uvedený článok je konceptom, ktorý bude priebežne dopĺňaný o mená, informácie o podujatiach v časovej postupnosti a informácie sa budú upravovať tak, aby boli čo najpresnejšie. Niektoré podujatia mali niekoľko ročníkov, niektoré boli prerušené a pokračujú. Alebo podujatie začalo s klasickou rezbou a časom sa prešlo na opracovanie pílou a inými strojmi a zariadeniami. Podrobnejšia chronológia teda znamená celkom zaujímavú bádateľskú výzvu. Na celkovom spracovaní sa podieľa niekoľko etnografov, galeristov, výtvarníkov a iných spolupracovníkov, pričom súborné informácie nájdu spracovanie aj v ich prácach. Pre nedočkavcov treba uviesť, že nebude chýbať činnosť ÚĽUVu, výtvarných a profesných združení. Postupne by mohla vzniknúť akási dejová mapa, kde čo ako aj s kým. Nedá sa napríklad nespomenúť meno Peter Strassner, ktorý bol významným umelcom pracujúcim s drevom najmä s použitím motorovou pílou a vysokoškolským pedagógom. Ľuba Kainová, Ivan Patúc, Václav Kyselka, Miroslav Kinder, Vladimír Morávek, Ferinand Bolebruch, Laco Kránitz, Vlado Burcl, Jozef, Chromek, Alexander Spuchlák, otec a syn Siváňovci, Dušan Šarkan, Milan Mičienka, rodina Šarišských, Stano Polek, Jano Paľko, Jožko Bavlna, Jozef Chromek, Braňo Petráš, Rudo Czerge, Robert Tyrnau Lukačovič, Miroslav Mĺkvik, Peter Šrank, Juraj Mertuš, Miroslav Trnovský, Marin Mešša, Martin Barnáš, Milan Polák, Vladimír Sedláček, Martin Ospalík, Vladimír Boruta, Slavomír Albert, Norbert Pizston,Vincent Bandúr, Peter Biak, Jaroslav Cicko, Ján Cimprich, Anton Hanzalík, Gadžor Ondrej, Cyril Kocúrek, Vladimír Korytár, Albert Chamráz Ľubomír Orság, Venantius Oscitý, Jozef Pavlík, Ján Podsklan, Jozef Rakovan, Ján Procner, Milan Stieranka, Albert Šimrák, Vladimír Tinák, Jaroslav Velčický, Peter Zoričák, Róbert Žitný,  Jan Šima, Milan Krajňák, Jan Školník... Nespomenul som si teraz na všetkých, ale mám zdroje, kde sú deje zaznamenané. Tie ktoré zaznamenané nie sú, iste radi iste doplníte.

 

 

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria