Články
Čo je to sympózium? Tlačiť E-mail

Raz mi kamarát povedal, že zorganizovanie sympózia nič nie je. Stretnú sa traja, alebo piati výtvarníci, urobia  sochy - a je to. Nebudem robiť z komára slona, ale predsa len to také jednoduché nie je...

Podľa slovníka cudzích slov je sympózium slovo gréckeho pôvodu a označuje sa ním hostina s duchaplným rozhovorom. Druhý výklad slova hovorí o vedeckej konferencii užšieho zamerania v spojení s vedeckou diskusiou. Výtvarnícke sympózium neodporuje tejto špecifikácii, ale významovo je niekde na hrane takéhoto popisu. Sympózium, aké máme na mysli je stretnutím výtvarníkov za účelom zmienenej odbornej debaty, ale nemenej dôležitým je aj výsledný produkt, teda priebeh akcie a vzniknuté autorské diela.

Posledné roky sú charakteristické stúpajúcim záujmom o sympóziá. Treba povedať, že sympoziálna scéna zaznamenala i mnoho pádov. Príčinou sú najmä ekonomické dôvody, respektíve absencia finančných zdrojov. V prvopočiatkoch takmer každého sympózia je úspešnosť akcie postavená na osobnej aktivite, ktorá skôr alebo neskôr vyprchá, pokiaľ nie je zabezpečené financovanie takejto akcie. Z tohto dôvodu je už v začiatkoch dôležitá ekonomická kalkulácia, teda akýsi vzorec finančných pravidiel. Tu musia byť rešpektované očakávania investora, poriadateľa, účastníka (výtvarníka) i návštevníka. Pokiaľ sú tieto očakávania v tolerantnom súlade - podujatie je perspektívne.

Sample Image
Sympózium  na DFF v Kunoviciach (ČR)

Aké sú povinnosti a očakávania poriadateľa?

V rebríčku vynaloženého úsilia je pozícia poriadateľa najvyššia. Poriadateľ vyberá a oslovuje autorov, zabezpečuje finančné zdroje, materiál a je garantom podujatia. Poriadateľ má právo zadať tému, na ktorú má byť práca vyhotovená a má právo vyžiadania výtvarného zámeru v ním určenej lehote pred akciou. Dôvodom  je výber spomedzi predložených návrhov a posúdenie dodržania požiadavkov. Na mnohých sympóziách sa však návrh nevyžaduje a vzniká priamo na mieste činu. Poriadateľ ďalej počas trvania sympózia zabezpečuje servis (ubytovanie, stravu, drobné požiadavky účastníkov), propaguje podujatie prostredníctvom médií. Zabezpečí pomocníkov (žeriav, vysokozdvižný vozík, lešenie a pod.), ak to vyžaduje charakter práce. Dbá na to, aby podujatie prebehlo podľa dohody vo vzťahu k investorovi, účastníkom, prípadne ďaľším stranám participujúcich na podujatí (napr . sponzori). Od autorov poriadateľ očakáva  splnenie dohodnutých záväzkov. Je to predovšetkým účasť na prislúbenom podujatí, zhotovenie a odovzdanie diela v dohodnutom termíne seriózny prístup k práci. Ďalej poriadateľ očakáva, že autori sa budú správať disciplinovane (opitý, alebo vulgárny účastník robí hanbu nie len sebe, ale najmä poriadateľovi), že autori sa budú vzájomne rešpektovať a prispejú v maximálnej miere k úspešnému zdaru akcie. Niekedy sa môže stať, že organizátor má viac starostí ako si myslíme a tak je dôležité zváženie prípadných pripomienok a požiadaviek.

 

Aké sú očakávania a povinnosti investora?

Investorom môže byť aj poriadateľ, ale častokrát sú tieto dva posty rozdelené. Napríklad investorom môže byť mesto, poriadateľom kultúrna inštitúcia. Investor má záujem na zhodnotení svojho vkladu vo forme podujatia a jeho hmotného výsledku - teda autorských diel. Investor má tiež záujem na tom, aby jeho zásluha na realizácii podujatia bola zverejnená, teda ide o istý druh reklamy. Nie vždy je motiváciou vlastníctvo diel (tieto sú často venované ďalším subjektom ako sú školy, škôlky, verejné priestranstvá...). Povinnosťou investora je vyplatenie dohodnutej položky poriadateľovi (alebo  čiastok jednotlivým účastníkom). Pre investora je financovanie sympózia napriek ubytovaniu, strave a ďalším nákladom pomerne výhodné, pretože cena diel je spravidla nižšia ako bežná cena pri individuálnej zakázke.

 

Aké su povinnosti a očakávania účastníkov sympózia?

Výtvarník (autor) má záväzok zúčastniť sa  podujatia, pričom dodrží termín a čas príchodu. Taktiež dodrží záväzok zhotovenia diela v dohodnutom termíne, na podujatie príde pripravený (má potrebné a funkčné nástrojové vybavenie a pokiaľ nie je dohodnuté inak, tak aj pohonné látky a olej do motorovej píly). V pracovnom priestore sú účastníci povinní zabezpečiť bezpečnosť nielen svoju, ale aj náhodilých pozorovateľov dostatočným rozstupom medzi sebou a okolím. Účastníci sympózia musia dodržiavať požiadavky poriadateľa a je dobré ak si zvolia medzi sebou zástupcu ktorý s poriadateľom jedná za všetkých. Účelom sympózia nie je len zhotovenie diela, ale aj výmena informácií o tvorbe, nástrojoch, podujatiach a nadviazanie spolupráce. Autori si vo vlastnom záujme prinesú dokumentáciu doterajšej tvorby. Fajčiari rešpektujú práva nefajčiarov a bez ich súhlasu sa zdržia svojho zvyku najmä pri jedle a v ubytovacích zariadeniach. Finančné ujednania a termín vyplatenia sa preberú pred započatím akcie. Požívanie alkoholických nápojov nie je síce zakázané, ale je jednoznačne vhodné až po práci a to s ohľadom na nasledovný deň (vyspávanie opice, alebo jej spolupráca pri práci je riadnym prehreškom). Autor očakáva riadne a bezodkladné vyplatenie honoráru  po riadnom vyhotovení diela, alebo formou zálohy v priebehu výroby (podľa dohody). Tiež očakáva, že jeho práca bude riadne označená a prezentovaná dôstojne.

 

Aké sú očakávania verejnosti?

Sympózium je určené aj verejnosti, ktorá má možnosť vidieť ako vzniká dielo. Takýmto spôsobom je zabezpečená programová ponuka regiónu, kde sa sympózium koná a taktiež motivácia u potenciálnych záujemcov o rezbárstvo. Ľudia môžu v priebehu práce požiadať autorov o informácie, takže dopad na verejnosť má aj vzdelávací rozmer. Treba povedať, že mnoho ľudí možno (s výnimkou školských rokov) nenavštevuje galérie a umenie si ich jednoducho musí nájsť a zoznámenie sa s tvorbou takýmto spôsobom je nenútené a prirodzené. No i zoznámenie sa s nástrojmi, informáciami, kde sa dajú získať, ako si ich vyberať a udržiavať sú pre návštevníkov prínosom. Záverečný akt predstavenia diel je vhodnou príležitosťou pre doprovodné podujatie, alebo naopak môže byť doplnením inej akcie. Hmotný objekt s duchovným odkazom sa stáva súčasťou verejných priestranstiev a tak sa dá povedať, že slúži verejnosti ešte dlhé desiatky rokov. Verejnosť má teda z takejto činnosti osoh hneď v niekoľkých smeroch.

 

Médiá

Informačné médiá plnia významnú úlohu pri propagácii podujatia a tiež vzniká dokumentačný materiál o podujatí. Aby sme sa vyhli nepresným informáciám, je dobré mať pripravené základné informácie o podujatí a autoroch v písomnej podobe. Tento prístup reportéri i novinári vedia oceniť, a radi prídu aj na iné akcie keď ich zavoláte. Médiá však chcú divákom, poslucháčom či čitateľom ponúknuť viac ako informáciu že niekde sa niečo deje. Žiadané sú najmä informácie o tom čím  je práve toto podujatie jedinečné a širokospektrálne médiá majú radi drobné zaujímavosti, ktorým sa hovorí perličky ...

 
To, že usporiadanie sympózia nie je jednoduchou záležitosťou by Vám potvrdil nejeden z organizátorov. Tu platí - iná osoba , iná osobnosť. Rozdiely sú najvýraznejšie najmä pri medzinárodných sympóziách, kde je treba brať ohľad na stravovacie návyky, náboženskú príslušnosť i celkom iný systém posudzovania a chápania sveta. Napríklad v niektorých krajinách sa neje bravčové mäso, v niektorých hovädzie a v niekorých žiadne. Aké problémy sú potom pri riešení tohoto problému je hádam každému jasné, pretože aj použitie masti v jedle bez mäsa robí jedlo nečistým… Iné chápanie pracovného procesu majú rôzne kultúry. Napríklad v Japonsku je celkom bežné, že vzniknutý pracovný odpad je okamžite odstránený a poriadateľsky je akcia dotiahnutá do najmenších detailov. Je bežné, že výtvarník má prideleného svojho osobného asitenta, ktorý je vždy k dispozícii. Indický výtvarník dodržiava príslušnosť k spoločenskej vrstve (kaste). Vedomý si svojho spoločenského postavenia žiada iných výtvarníkov, aby vykonali isté práce za neho a je hrdý na to, koľko ľudí pre neho pracovalo. Takto vzniklo napríklad aj dielo Polárna žiara  autora Simlai Krishnendu na sympóziu v Prostějove v roku 2004… Aj na prvý pohľad maličkosti môžu prerásť do vážneho problému. Napríklad známy slovenský rezbár Vladimír Morávek má ľahký spánok a zobudí ho aj kvapkanie vody z kohútika, alebo premávka na ceste v blízkosti hotela. Ján Paľko zo Štiavnika je zasa známy svojím mohutným hlasovým prejavom počas spánku, čo znamená jedinú vec – samostatnú izbu. Aj zvítanie autorov pri nevhodnom výbere sa môže zvrtnúť na pondelňajšiu ožranpárty, útorňajšie triezvenie, stredajšie a štvrtočné doháňania zameškaného  a piatočná rozlúčka môže mať podobný scenár ako pondelok... Ako vidíme, uspokojenie všetkých očakávaní  nie je skutočne  jednoduché. Skúsenosti organizátora sú dôležité tak ako jasný zámer, ktorému je podujatie podriadené. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že je lepšie pre dobro akcie, ak sa už v začiatkoch stavia na serióznom základe jednotlivých finančných väzieb, ako na vratkých základoch osobného zápalu, ktorý skôr alebo neskôr ochabne. Poznám niekoľko podujatí kde bola podcenená otázka financovania a  napriek skvelej myšlienke jednoducho zanikli, alebo ich to ešte len čaká. Organizátori podobných akcií by mali byť skúsení  a flexibilní stratégovia s dostatočnou schopnosťou riešenia problémových situácií. Pomerne opomíňané je riešenie otázky  konečnej inštalácie a údržby diel, ktorá býva v mnohých prípadoch nedoriešená a malo by sa na túto poslednú vec pamätať už pri príprave podujatia.
 
Záverom uvediem, že sympózium sa dá urobiť tak, že vyhovuje všetkým zúčastneným stranám a môže byť prospešným a zaujímavým podujatím.

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample ImageSample Image

 Aby náhodou nevznikol dojem, že rezbárstvo je len chlapskou záležitosťou, zopár dôkazov Vás vyvedie z omylu...

 
svetelsky-oltar-3.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria