Aktuality
Klamú nás predajcovia motorových píl? Tlačiť
 Iste  poznáte graficky pekne spracované letáky, veľmi často na kvalitnom kriedovom papieri s krátkymi informáciami o výrobkoch. Za pultom Vám poskytujú informácie predajcovia, ktorí sú prezentovaní ako odborne školený personál, najmä pokiaľ sa jedná o predajcov kvalitného značkového tovaru. Často ide o tovar, ktorý môže byť pre spotrebiteľa nebezpečný pri nevhodnom použití a manipulácii. V niektorých prípadoch môžu byť úrazy mimoriadne závažné, dokonca smrteľné.

Terénny a on-line prieskum.

V rokoch 2007 až 2009 prebiehal monitoring kvality informácií podávaných regionálnymi predajcami aj vrcholovým manažmentom v oblasti predaja motorových píl pre účely vydania knihy "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov". Monitoring zahŕňal informácie šírené tlačou, rozhlasom, televíziou a internetom. Projekt priamo preveril v širokom spektre úroveň informácií, s ktorými sa záujemca o prácu s motorovou pílou môže stretnúť. Zistenia preukázali závažné nedostatky takmer v celom sledovanom poli a pokiaľ by výsledky mali byť zverejnené v plnom rozsahu, bolo by treba k tomuto účelu vydať samostatnú publikáciu. Čo sa týka kvality informácií, prekvapivé výsledky boli u oficiálnych zastúpení najvýznamnejších predajcov motorových píl. Porušenie zákonov v oblasti reklamy, zavádzajúce a klamlivé informácie, nefunkčná spätná väzba, nízka kvalitatívna úroveň predajcov a prekladov pôvodných zdrojov informácií nie sú v našich podmienkach výnimočné. Sú to odvážne tvrdenia? Bohužiaľ nie. Je to realita o ktorej Vás presvedčia nasledovné riadky.

Výsledky internetového a terénneho prieskumu, ktoré poukazujú na úroveň povedomia o značkách sú nasledovné: Podľa prieskumu v teréne, medzi bežnými spotrebiteľmi a taktiež medzi lesníkmi bolo zistené, že týmito spotrebiteľmi za najkvalitnejšiu značku je považovaná  značka Husqvarna, potom Stihl, nasleduje Dolmar a Solo. U spotrebiteľskej skupiny výtvarníkov a rezbárov je poradie prvých dvoch značiek opačné, teda Stihl, Husqvarna, (uvedené značky v hodnotení prekonala len značka Dolmar, avšak len v kategórii elektrických reťazových píl) a ostatné značky sú viac menej na okraji záujmu. Na otázky prečo je to tak, boli odpovede rôznorodé. Rozpätie názorov bolo bez schopnosti argumentácie, na základe subjektívnych pocitov a sprostredkovaných tvrdení, až po vysoko kvalifikované zdôvodnenie na základe porovnania parametrov, dostupnosti a kvality servisu jednotlivých značiek. Celkový počet respondentov ktorí sa vyjadrili bol 39.

Uvedené argumenty boli zatriedené do viacerých položiek vypracovanej metodiky a boli vyhľadané argumenty podporujúce a odporujúce názorom. Na základe viacerých informácii boli prepojené súvislosti a vypracovaná charakteristika stavu. Z preskumu vyplynulo, že je pri výbere strojov je zo strany zákazníkov prihliadané ku kvalite "značky". Tento parameter má u spotrebiteľov vyššiu prioritu ako nižšia cena u menej známych výrobkov. Výrobky s neistým pôvodom a servisom sú kupované s vedomím rizika nízkej efektivity, vysokej poruchovosti a obmedzeného použitia ako posledná alternatíva z dôvodu extrémne nízkej ceny.

   

Historické údaje

Takmer každá firma sa prezentuje úspechmi ktoré dosiahla. Tieto údaje upevňujú pozíciu značky, zvyšujú dôveru k výrobkom a do určitej miery podporujú predaj výrobkov. Preukázateľne sú však niektoré údaje nepresné, nadnesené a klamlivé.

Pozrime sa na výsledky zistení.

Aby boli závery maximálne korektné, použité údaje sú z viacerých prameňov, predovšetkým z najkomplexnejšie spracovaných materiálov diplomovej práce Primoža Bizjaka z Ljubljanskej  univerzity, ktorá vyniká firemnou nezaujatosťou. Nechýba ani kniha "Chainsaws: A History" od Davida Leeho. Údaje boli ďalej konzultované s odborníkmi v danom smere, bolo nahliadnuté do archívnych materiálov boli využité špecializované komunitné aj firemné portály a tlačoviny. V prvom rade bolo zistené, že firmy si rady prisvojujú v záujme zvýšenia prestíže prvenstvá, ktoré im neprináležia. Napríklad firma Dolmar vo svojich materiáloch uvádza: "Od vyrobenia prvej benzínovej motorovej píly na svete v r. 1927, motorové náradie DOLMAR určuje kritériá. V kvalite, funkcionalite a užívateľskom komforte, v dizajne a ergonómii, v spoľahlivosti a v servise." Toto je štandardná a často používaná fráza nejedného predajcu píl značky DOLMAR, ktorá je rozšírená aj na internete. Tvrdenie je podporené aj nasledovnou citáciou o založení hamburského závodu E. Lerp & Co.: "Príležitosťou pre jeho založenie Emilom Lerpom bol jeho vývoj prvej benzínovej motorovej reťazovej píly na svete v roku 1927: motorovej reťazovej píly DOLMAR "typ A"." (Uvedená citácia je z oficiálnych materiálov firmy Dolmar k osemdesiatemu výročiu vzniku firmy v roku 2007. - p.a). Ako to však bolo v skutočnosti? Už v roku 1925 bola predstavená benzínová reťazová píla E. Ringa z Berlína, ktorú naviac pripomína konštrukčne vyspelejšia píla DOLMAR "typ CL" až z roku 1939. Podľa novodobých materiálov firmy DOLMAR bola práve táto píla (typ CL) pre inovovanú konštrukciu výrazne nadčasovou. Ako vidíme, firma ktorá zanikla a právom by jej prvenstvo patrilo, je výrazne v nevýhode a tak má existujúca firma voľné pole pôsobnosti, čo sa nadhodnotenia významu v kontexte doby týka. Obdobne prezentuje svoje postavenie aj firma SOLO:
"Píla SOLO REX z roku 1958 je matkou všetkých motorových píl s priamym pohonom (pohyb hnacieho kolesa zabezpečený priamo z kľukového hriadeľa. - p.a). Priamy pohon firmy SOLO spôsobil v pílení revolúciu, vďaka ktorej sa stala dovtedy neustále využívaná prevodovka históriou. Absencia prevodovky navyše výrazne prispela k zníženiu celkovej hmotnosti motorovej píly a umožnila zvýšiť otáčky motora. Vďaka spomenutým vylepšeniam a prvému sériovému použitiu hobľovacej reťaze sa podarilo zdvojnásobiť výkon píly." Uvedený text je zavádzajúci, pretože už v roku 1951 bola vyrobená prvá motorová píla s priamym pohonom – IEL typ HA. Píla SOLO REX je preukázateľne minimálne siedmou pílou v histórii vývoja motorových píl, ktorá tento systém začala používať. Nejedná sa teda o svetové prvenstvo, ale o prvenstvo európskeho formátu. Taktiež prvé sériové využitie hobľovacej reťaze ktorú vyrobil Joseph Buford Cox  v roku 1947 nebolo u píl značky SOLO v roku 1958, ale u píl americkej proveniencie o niekoľko rokov skôr. Pokračujme však v chybných tvrdeniach firmy ďalej: "Do príchodu píly SOLO REX, bolo nutné neustále upravovať sklon lišty, napr. pri pílení vertikálnym smerom. Nový membránový karburátor umožnil pílenie v hocakej polohe bez nutnosti zasahovania do nastavenia píly. Dominantné postavenie na trhu i v lesoch v 50-tych a 60-tych rokoch vydobyl tomuto priekopníkovi medzi pílami aj ohromný výkon 5,2 konských síl, nehovoriac o dĺžke lišty 50 cm." S uvedeným textom sa nedá súhlasiť vo viacerých bodoch. Membránový karburátor využívala motorová píla Mc Culloch už od roku 1950, teda o osem rokov skôr ako píla SOLO REX, pričom karburátor necitlivý na polohu sa používal aj u píl iných značiek, skôr ako u zmienenej píly SOLO REX. Taktiež otáčanie lišty u motorových píl nebolo len z dôvodu "nutnosti", ale aj z dôvodu užívateľského komfortu pri obsluhe (v tej dobe) pomerne ťažkých píl. Toto dokladá aj použitie obdobného systému u elektrických reťazových píl, ktoré boli z princípu necitlivé na polohu píly. Taktiež firma Stihl nezostala vo svojich tvrdeniach bokom a používa túto citáciu: "V roku 1929 Andreas Stihl predstavil svoj "dvojmužný stroj na rúbanie stromov", ktorý je vo všeobecnosti považovaný za vynález prvej prenosnej reťazovej píly." Prvá časť vety je pravdivá, ale v druhej časti vety sa skrýva celkom slušná snaha firmy na stabilizácii nepravdivého pojmu. Firma Stihl totiž priamo netvrdí, že jej prináleží vynález prenosnej motorovej píly, dokonca netvrdí ani to, že bola prvou firmou ktorá takúto motorovú pílu vyrábala. Tvrdí len to, že tieto prvenstvá sú vo všeobecnom povedomí pripisované značke Stihl, čo je skutočne pravda. Tvrdenie je však podporované firmou samotnou, pričom je využitá geniálne jednoduchá formulácia na základe ktorej vzniká mylný dojem, že firme Stihl prináležia spomenuté prvenstvá, aj keď v skutočnosti to pravda nie je. Určite nie poslednou značkou ktorá využíva na zvýšenie prestíže praktiky na hrane korektnosti je firma Husqvarna. Táto firma vedomá si skutočnosti že je firmou v oblasti výroby motorových píl hráčom až od roku 1959, nezastiera túto skutočnosť do vykonštruovaných tvrdení, ale "chlapsky" to prizná. Kiež by také priznanie bolo aj v iných prípadoch, ktoré budú spomenuté neskôr.

 

Propagácia výrobkov.

Ani krízové obdobie sa neprejavilo na kvalite a formáte reklamných materiálov a úsporné opatrenia sa prejavili tam, kde to je (aj s ohľadom na ekonomickú krízu) menej vhodné. Spoločnosti majú totiž možnosť využiť nové stratégie, ktoré sú ekonomickejšie a dokážu generovať potrebný zisk aj v ťažších obdobiach. Jednou z možností je aj podpora predaja so zameraním na užšie cieľové skupiny. V týchto skupinách je stále nevyužívaný odbytový potenciál. Ak uvážime, že napríklad predaj motorových píl v súčasnosti kvantitatívne nesmeruje do lesníckych profesií ako to bolo v minulosti, tak potom propagačné, inštruktážne, a iné materiály ktoré sú tématicky konfigurované na lesníctvo strácajú na význame.   

V tlači sa občas objaví informácia o klamlivej či skrytej reklame, alebo o inom protisúťažnom jednaní. Občas. Oveľa častejšie sa takáto skutočnosť totiž nepodarí preukázať, pretože veľké firmy sa vedia pohybovať "na hrane". Nie je tajomstvom, že dobrý právnik dokáže v prípade potreby spornú vec dostať tam kam treba (samozrejme v súlade so zákonom). No a občas dozorné orgány jednoducho nezaregistrujú pochybenie. Je treba konkrétny prípad? Prečo nie:V dokumente STV v relácii Test magazín č.41 zo 7.10.2008 prakticky nenájdeme záber s konkurenčným výrobkom víťaznej píly Dolmar. Nápisy a výrobky Dolmar sprevádzajú celú reláciu, čo vyvoláva celkom oprávnený dojem zaujatosti. Slovenská verzia testu je prebraná z nemeckej partnerskej organizácie Stiftung Warentest pričom porovnáva píly rozdielneho výkonu, s rozdielnymi typmi reťazí a hlavným meraným parametrom je rýchlosť rezu. Rýchlejší rez v teste znamená aj vyššiu kvalitu stroja, čo je parameter z hľadiska kvality možno najmenej podstatný. Riaditeľ zastúpenia spoločnosti Makita na Slovensku Ladislav Táborský zvažuje žalobu za spochybnenie testu, pričom  neberie do úvahy oveľa lepší parameter kvality - spokojnosť zákazníkov. Uvedená píla (alebo značka píly), totiž vôbec nepotrebuje na udržanie povedomia prezentáciu a reakcie takéhoto typu, avšak celkom iste potrebuje zmenu prezentácie výrobkov a postojov smerom k spotrebiteľom na Slovensku (viď. screenshoty demonštrátora náradia Makita a Dolmar pre SR nižšie) a to nehovorím o nereprezentatívnej forme reakcie zo strany zodpovednej osoby, ktorej bola daná možnosť článok konštruktívne recenzovať...

Aby nevzniklol dojem, že porušenie práv sa vždy zametie pod koberec, alebo sa "na to nepríde", môžeme použiť jednu zo starších "dotiahnutých" káuz. Bude použitá citácia TASR:

"Členovia rady sa v roku 2002 zaoberali dvomi správnymi konaniami voči verejnoprávnej televízii súvisiacimi s odvysielaním skrytej reklamy v reláciách Lesu zdar - Halali. V prípade relácie predstavitelia RVR rozhodli o uložení dvoch peňažných sankcií vo výške 500 000 a 100 000 korún za opakované porušenie zákona zverejnením neoznačenej reklamy. Podľa riaditeľky Kancelárie RVR Jarmily Grujbárovej v prvom prípade išlo o odvysielanie komerčných informácií o produktoch spoločnosti Husqvarna. Druhá pokuta sa týkala takisto opakovaného porušenia legislatívnych ustanovení, pričom podľa RVR v relácii Lesu zdar - Halali pravidelne vystupovali právnické a fyzické osoby, ktoré k nej mali úzky vzťah, čo v praxi znamená, že ju financovali alebo sponzorovali. Závažnosť uvedenej informácie dokresľuje tvrdenie predsedu licenčnej rady Petra Kováča, že STV pravidelne dostáva pokuty za rovnaké chyby súvisiace so skrytou reklamou. "Je to vec, ktorá sa v Slovenskej televízii opakuje takmer zákonite," vyhlásil a dodal, že verejnoprávna "televízia má také zmluvy s predajcom svojich reklamných časov, že fakticky ani jej vedenie nevie, kto je a kto nie je sponzorom jednotlivých relácií"(zdroj informácie TASR).

Tu je zároveň doplnenie úvah, ako to vlasne funguje. A ak sa niečo nepokazí, funguje to v podstate dobre...

 

Akým odborníkom je predajca?

Pravdou je, že jednotlivé zastúpenia spoločností sa môžu pochváliť obchodnými úspechmi, vzdelávaním svojich zamestnancov aj zmluvných predajcov. V oblasti pôsobenia na cieľových  spotrebiteľov sa však informovanosť pohybuje v intenciách reklamných informácií z letákov s útržkovými informáciami z manuálov. Predajcovia sa často dopúšťajú nepravdivých tvrdení, majú výrazné nedostatky v oblasti bezpečnosti práce, údržby aj použitia strojov. V extrémnych prípadoch pripomína inštruktáž predajcu prednášku panica o sexe otcovi štyroch detí. Predajca je jednoducho predajcom, teoretikom použitia a nemá v mnohých prípadoch osobné a dokonca ani sprostredkované skúsenosti s vlastným použitím výrobkov. Aj keď spoločnosti nevedia poskytnúť prostredníctvom svojej predajnej siete jednotlivým menšinovým skupinám adekvátne informácie na použitie vlastných strojov predávaných v predajnej sieti, nepodporujú ani projekty ktoré túto vec riešia za nich.

Na obrázkoch z relácie ktorá je tu už spomenutá vidíme aká je úroveň "špecializovaných" predajcov v praxi. Najprv predajcovia urobili formálnu prednášku o použití motorových píl a súvisiacou bezpečnosťou práce. No a potom nasleduje ukážka, ako to v ich podaní vyzerá v skutočnosti: Žiadna ochrana zraku, sluchu ani rúk. Kaskadérska výpomoc osoby ktorá v pracovnej zóne motorovej píly nemá čo robiť, je hádam to posledné, čím nás "špecializovaní" predajcovia dokážu ešte prekvapiť.

Peter Pecník je oficiálnym demonštrátorom náradia Makita (a Dolmar) pre SR.

Treba dodať, že postoj nepoškodzuje len spotrebiteľov, ale aj firmy samotné. Uvedený stav býva príčinou nesprávneho výberu a použitia stroja s jeho následným poškodením pričom často dochádza aj k ujme na zdraví používateľov. Potešiteľné je, že jednotliví predajcovia prijímajú nové podnety, majú záujem o výmenu informácií a po určitej dobe sú schopní podávať kvalitné informácie aj menšinovým spotrebiteľským skupinám, avšak na báze vlastnej iniciatívy.

 

Aké sú postoje vrcholového manažmentu?

Pri príprave knihy "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov" manažment jednotlivých firiem vyjadril prekvapenie s otázkou, prečo by mala byť podpora takýchto projektov pre zastúpenia dotknutých firiem zaujímavá. Keďže vo vedení firiem sú spravidla odborníci s dostatočným marketingovým vzdelaním a skúsenosťami, otázka sa javí skôr ako pokus o vtip. V krátkosti sa dá zhrnúť význam do niekoľkých viet: Pri takomto projekte príde k analýze vlastných aj konkurenčných materiálov a konštruktívnou komunikáciou sa dá dosiahnuť oveľa efektívnejšie využitie informácií pri vlastnom predaji výrobkov.  Mienkotvorná odborná literatúra (obzvlášť v nespracovaných oblastiach), výrazne napomáha stabilizácii trhu, inak povedané - pomáha predaju. Pre firmy je participácia na projektoch ktoré podporujú predaj výrobkov vlastnej produkcie mimoriadne výhodná aj z iných dôvodov. Cielenie reklamy a informácií smerom k reálnemu spotrebiteľovi, je najekonomickejšou formou reklamy. Okrem toho, subjekt ktorý pôsobí na trhu a má záujem na kvalitnej prezentácii by mal v duchu firemnej filantropie podporovať predovšetkým aktivity blízke zameraniu firmy. Ovocie v podobe zvýšenej prestíže značky, vernosti značke či stabilizácii značky v konkurenčnom prostredí je iste chutným výsledkom premyslenej marketingovej stratégie.

Prekvapivo manažment popredných spoločností nepovažoval za nutnosť osobný kontakt a objasnenie dopadov ktoré knihu budú sprevádzať. Reprezentatívne dopady prierezu posledných desaťročí tak majú podobu, ktorá nerobí dotknutým spoločnostiam najlepší imidž. Robí im ho však presne taký, o aký sa svojim (ne)záujmom zaslúžili. No a s krížikom po funuse sa to bude ozaj ťažko napravovať... Kniha je ako každý titul s číslom ISBN k dispozícii v štátnych univerzitných, vedeckých a iných knižniciach a bude nepochybne citovanou publikáciou aj v iných tituloch s obdobným zameraním. Úsporné opatrenia ktoré boli príčinou nezáujmu o podporu titulu (nie len finančnou formou), sú teda navždy súčasťou jedinej súhrnnej bilancie po dvadsiatich rokoch pôsobenia na našom trhu.

 

Stránky oficiálnych zastúpení

Celkovo bola zistená nevyvážená kvalita informácií na oficiálnych stránkach jednotlivých zastúpení významných značiek. Veľmi kvalitné spracovanie stránok aj textu sa mieša s "odfláknutými" časťami. Informačná hodnota je tak znížená na nepresnú až nepravdivú. Časté boli chyby prekladov, ktoré významovo nedosahovali ani úrovne "strojového prekladu" webových prekladačov textu, tiež bola použitá neodborná terminológia. Uvedené platí predovšetkým pre Slovenskú a Českú verziu stránok spoločnosti Husqvarna. A prečo nepoužiť aj v tomto prípade aspoň jeden "hviezdny" príklad. Na oficiálnych stránkach spoločnosti Husqvarna Slovensko v tlačovej správe zo 14.septembra 2009, týkajúcej sa celosvetového obratu spoločnosti sa dočítame: "Obrat v roku 2009 predstavoval 32,3 SEK a priemerný počet zamestnancov bol 15.700." Jedna švédska koruna má hodnotu 0,096,-€, takže firma Husqvarna podľa oficiálnej informácie dosiahla za rok 2009 obratu 3,1,- € pri počte 15.700 pracovitých párov rúk! Neuveriteľné. Taktiež je neuveriteľné, že toto číslo je bilanciou za celý rok 2009 už v septembri zmieneného roku (správne mal byť uvedený predchádzajúci rok)! Ale pozor, tu niečo nie je v poriadku. Čo na to oficiálne stránky v angličtine? Tie túto istú informáciu podávajú takto: "Net sales in 2008 were SEK 32.3 billion and the average number of employees was 15,700." Áno, je to teda nesprávny preklad. Miliarda hore-dolu, na rokoch nezáleží...

 

Komunikácia a záujem na riešení problémov

Komunikácia s firmami a riešenie problémov či už osobne, alebo formou "spätnej väzby" na oficiálnych stránkach sa ukázali ako neúčinné a mimoriadne obtiažne. Pri prvotnom náznaku nedostatkov prezentácie, firmy prestávali komunikovať a náprava sa aj tak neuskutočnila. Reakcia je porovnateľná s tvrdohlavosťou trojročného dieťaťa, avšak v konštruktívnej komunikácii seriózneho lídra by sa takéto jednanie nemalo objaviť ani náhodou. Závery zverejnené v tomto článku sú "vedľajším produktom" prípravy knižného titulu. Možno budú prospešné k doplneniu bilancií nadhodnotených pozitívnych prezentácií firiem a povedú aj k potrebnej náprave, pretože bez spätnej väzby náprava určite nebude uskutočnená.

Andrej Irša

Diskusia k článku

Informácie o knihe "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov" .