Remeslá Tlačiť
Okrem známych výrazov tu nájdete aj menej používané, niektoré sú už takmer zabudnuté. Niektoré výrazy možno nespĺňajú charakteristiky remesla (vhodnejšie by bolo pomenovanie "služba", alebo "činnosť"), ale hranice zaradenia sú niekedy veľmi široké a nejednoznačné. Aj to niečo naviac však môže pomôcť pri hľadaní významu niektorých činností. Zoznam bude priebežne dopĺňaný o ďalšie výrazy a nebudú chýbať pochvalné a hanlivé pomenovania remeselníkov, rozdelenie remesiel z rôznych hľadísk, výklady pojmov a pod...

 


DREVO A PLETIVÁ


Názov a výklad pojmu

Debnár, bednár
Debnár zhotovuje drevené obaly a debnenia. Charakteristickým pre toto remeslo je výroba sudov, kadí, geliet, múteľníc a vedier kde sa používa spájanie dreva pomocou obručí . Debnár však zhotovoval v niektorých regiónoch aj člny, avšak táto kategória má svoj remeselnícky výraz "lodiar".


Doskár
Používa sa aj výraz píliar. Výrobca latí, dosák, fošní a trámov. V minulosti boli doskári nájomní robotníci ktorí priamo v lese, či na stavbe realizovali výrobu reziva. K tomuto účelu používali veľké dvojmužné píly, ktorými sa delila guľatina pozdĺžne. Zhotovovali aj špeciálne konštrukcie ktoré umožňovali presnejšie vedenie rezu, píly bývali viaclistové a pohyb mohlo zabezpečovať aj viacej mužov. Remeslo má však aj svoju mechanizovanú podobu. Stroj (píla) na výrobu reziva sa nazýva gater, býval na vodný, neskôr parný pohon a v súčasnosti sa používa elekrický, či benzínový motor.


Doškár
Pokrýva strechy domov snopmi viazaných zo slamy, alebo mokraďových rastlín (pálka, rákos, tŕstie, šáchor, orobinec).


Drevorubač
Jedno zo základných remesiel na spracovanie dreva. Drevorubač (tiež ťažiar), realizuje výrub, alebo výrez stromov za účelom ďalšieho spracovania, odstránenie kalamitných stavov, alebo úpravu či údržbu lesných a parkových porastov.


Kolár
Kolár vyrábal vozíky, vozy, kočiare, drožky, sane, zhotovoval aj konštrukcie prvých automobilov, lietadiel a lodí.


Korytár
Zhotovuje nádoby z jedného kusu dreva vydlabaním dutiny. Sortimentnou náplňou sú misy, korýtka, korytá (troky, necky...), dlabané člny (monoxyly). Charakteristické pre toto remeslo sú rôzne tvary (profily) a veľkosti sekier.


Košikár
Košíkar zhotovuje košíky, klietky, vrše na lov rýb, výplety ľahkých vozov, prútený nábytok, dekoračné predmety, pletené ohrady a v stavebníctve sa v kombinácii s hlinenou mazaninou používali prútené výplety ako výplň (najmä) hospodárskych budov. Materiálom na výrobu sú hlavne vŕbové prúty. U niektorých výrobkov to môžu byť aj brezové, lieskové prúty prípadne korienky agátu, borovice, smreku a jedle.


Metliar
Vyrábal metly z materiálov vhodných k tomuto účelu. Najpoužívanejším bol cirok, brezové, lieskové a vŕbové prútie.


Pažbár
Pažbárstvo je špecializáciou puškárstva. Zbrojárske dielne, najmä väčšie pracovali systémom deľby práce. Pažbár zhotovoval, prípadne zdobil pažby strelných zbraní.


Pilčík
Remeselník vykonávajúci porez (prípadne údržbu) stromov motorovou pílou.


Píšťalkár
Výrobca píšťal. V jednoduchej podobe sú píšťalky jarmočným tovarom, remeslo však charakterizuje aj výroba vábničiek, ladičiek, dychových hudobných nástrojov (tu sú aj alternatívne názvy smerov výroby) až po náročnú výrobu píšťal do organov.


Rezbár
Remeselník zhotovujúci sochy, reliéfy a inú výzbobu realizovanú v dreve. Remeslo má veľa variácií, v závislosti od použitej zdobnej techniky, ale aj tématického zamerania. Rezbár môže byť napríklad figuralista, ornamentalista...


Sitár
Sitár sa zaoberal výrobou sít na preosievanie sypkých materiálov, alebo zachytenie pevných častíc v tekutine. Sitá mohli byť s výpletom, vysekávané alebo vyvŕtávané. Sitár často vyrábal aj strúhadlá a sieťky proti hmyzu.


Slamienkar
Slamienkárstvo je variáciou košíkarstva. Ako základný materiál sa používajú nemlátené dlhé steblá raže a ovsa. Pred spracovaním sa slama máča (mokrý sôsob), alebo zadymuje sírou (suchý spôsob). Výrobkami slamienkara sú ošatky (slamienky, slamenice), misky, košíky pre nosnice, úle, slamené ozdoby (vence, vianočné a veľkonočné dekorácie)...


Stolár
Stolár zhotovuje interiérové vybavenie (nábytok, okná, dvere a zárubne) a taktiež záhradné realizácie (nábytok, pergoly, brány, drevené obloženia a oplotenia).


Sudár, súdkar
Pozri výraz "Debnár".


Štekar
Výrobca kolíkov - štekov (prevažne) z agátového dreva. Tieto sa používali vo vinohradoch ako opora viniča.


Šúpoliar
Remeselník ktorý zhotovuje z kukuričného šúpolia rohože, košíky, misy, tašky, klobúky a sandále. Zaujímávým artiklom sú postavičky (šúpolienky), zobrazujúce rôzne remeselné činnosti.


Tesár
Toto remeslo patrí do skupiny stavebných remesiel a využíva kombináciu viacerých techník. Poslaním tesára je zhotovovanie drevených konštrukcií (lešenie), debnenia (šalovanie), krovov a drevostavieb.


Tokár
Využíva pri výrobe rotačného pohybu obrábaného predmetu, ku ktorému je priložený pracovný nástroj ktorým sa odoberá materiál (tokárske dláto, brúsny papier...). Výsledkom je obrobok kruhovitého prierezu (miska, násada, stĺpik..). Alternatívnym pomenovaním tokára je výraz "sústružník".
KOV


Názov a výklad pojmu


Brusič
Ostrič nástrojov (nože, nožnice). V tejto forme patrilo remeslo medzi vandrovné. Veľmi cenenými boli však brúsiči nástrojov a zbraní, ktorí výrazným spôsobom prispeli k sláve významných remeselných centier (najmä zbrojárskych). Pracovali na finálnej úprave (brúsenie, leštenie) uvedených komodít.


Canár
Canári zlievali zbytkové kusy ocelí (železa) a farebných kovov do menších polotovarov, ktoré potom predávali kováčom k ďalšej výrobe.


Cínar
Zhotovuje cínové nádoby (pozri výraz "Kanvár"), alebo prevádza povrchovú úpravu iného kovu cínovaním.


Cizelér
Zhotovuje kovové formy a odliatky (sochy , reliéfy), spája ich do väčších celkov, upravuje povrch pieskovaním, brúsením mikrofrézovaním... Ďalej robí údržbu a opravy historických či poškodených kovových artefaktov.


Drotár
Drotár (džarek), bol majstrom v práci s drôtom a plechom. Remeslo patrilo medzi vandrovné, avšak vykonávané bolo aj na stabilnom mieste. Drotár oplietal hlinené a sklenené nádoby, aby sa zvýšila ich pevnosť, zhotovoval drôtené naberačky, misy a drobné úžitkové predmety (hračky, ramienka na oblečenie...) Okrem drotovania robil drotár aj flekovanie, teda opravu deravých hrncov.


Džarek
Pozri výraz "Drotár".


Fanenšmíd
Pozri výraz "Kanvár".


Frézar
Opracováva kovové obrobky rotačným nástrojom, ktorý vykonáva úber materiálu viacbritým nástrojom (frézou, frézerom), pričom obrobok vykonáva len pomocný pohyb voči pracovnému nástroju. Frézar realizuje, výrobu vačiek, ozubenia, drážok, osadenia, rovnanie povrchov...


Galvanizátor
Využíva fyzikálno-chemického javu nanášania tenkej vrstvy kovu obsiahnutom v špeciálnom médiu (elektrolyte), na iný kov prostreníctvom elektrického prúdu (tzv. galvanické pokovovanie). V remesle používa odmasťnovanie, morenie, fosfátovanie, pomeďovanie, niklovanie, chrómovanie, kadmiovanie, zinkovanie, cínovanie, striebrenie , zlátenie, elektrolytické leštenie eloxovanie a brynýrovanie.


Gverk
Pozri výraz "Kovolejár".


Hámorník
Využíval vodný tok na rozpohybovanie mechanizmov na opracovanie (najmä) kovu. Základným bol buchar na kutie a výnimkou nebol ani brus či vŕtacie zariadenie. Hámorníci však mohli využívať hámor aj ako pílu či tokársku dieľňu (ak bol hámor vybavený potrebným mechanizmom). Hámre bývali statické (pri hrehu) a plávajúce (na hladine).


Hodinár
Remeselník jemnej a presnej mechaniky. Zaoberá sa opravou, respektíve výrobou hodín, orlojov, meracích, časovacích a iných pohybových mechanizmov. V novom význame je to aj technik na údržbu a opravu elektronických zariadení (hodín).


Ihlár
Tiež ihelník, nezhotovoval len ihly, šidlá a "ostré" predmety. Boli to častokrát aj iné veci bežnej potreby ako sitá, misky, naberačky - teda sortiment drotársky, sitársky a prípadne aj iných remesiel.


Kanvár
Vyrábal kanvice, krígle, korbely, liekovky a iné nádoby do domácnosti (misy, taniere, solničky...) najčastejšie z cínu. Preto sa kanvári spomínajú aj ako cínari, korbelári, kríglari, fanenšmídi...


Klampiar
Výrobca a montér žľabov, zvodov, krytia striech, opláštenia, plechových skriní, nádob a kontajnerov. Doplnkovým tovarom sú vedrá, poštové schránky, dekoračné predmety a iné tvarové spracovanie plechu...


Klinčiar, klincovník
Špecializácia kováča vyrábajúceho konštrukčné (spojovacie) a dekoračné klince, níty, cvoky, kliny, klínky, kramly a skoby.


Konštruktér
Navrhuje, zhotovuje, a zdokonaluje technické riešenia predmetov, mechanizmov, konštrukcií a ich zostáv.


Korbelár
Pozri výraz "Kanvár".


Kotlár
Kotlár vyrába kotlíky, kotly, cisterny, zariadenia na destiláciu alkoholu, veká nádob, puzdrá oselníkov a plechové krabice. Výrobky zhotovuje prevažne z medeného plechu.


Kováč
Kováč zhotovuje výrobky kovaním, delením, skrúcaním, ohýbaním, ťahaním a spájaním ocele (železa) na nákove, alebo v zápustkách s použitím kladiva, alebo bucharu. Výrobky taktiež zušľachťuje temperovaním, cementovaním, kalením a popúšťaním. Charakteristické výrobky kováča sú mreže, brány, ploty, kovania dverí a truhlíc, sečné a bodné zbrane, úžitkové predmety, krbové súpravy...


Kovolejár
Kovolejár je výraz pre širokú skupinu remeselníkov pracujúcich s roztaveným kovovým materiálom. Mohlo sa jednať priamo o spracovanie rudy, alebo ingotov. Príbuznými sú profesie tavič, cizelér, zvonolejár.


Kovotepec
Tvarovými kladivami tvaruje za studena kovové materiály, rozkúva a zdobí ich vyrážaním, dierovaním a ohýbaním. Výsledkom práce je kuchynské nádobie, misky váh, kovania nábytku, spony opaskov...


Kríglar
Pozri výraz "Kanvár".


Mašiar
Pozri výraz "Kovolejár".


Mečiar
Výrobca chladných zbraní najmä mečov. Realizoval kompletnú výrobu zbrane vrátane puzdra (pošvy, pochvy) a inomateriálovej výzdoby, čo ho odlišuje od kováča.


Medailér
Vyrába plakety, medaily, pamätné tabule.


Medikováč
Tiež sa tento remeselník nazýva meditepec. Jeho remeselná charakteristika je síce vyhradená materiálovo, avšak sortimentnou náplňou je presah do niekoľkých odborov.


Mechanik
Ako názov hovorí, jedná sa o remeselníka zostavujúceho (opravujúceho) mechanizmy. Výraz charakterizuje celú radu špecializácií od strojného mechanika až po automechanika.


Meseršmíd
Pozri výraz "Nožiar"


Minciar
Razí mince. Kus kovu v tvare mince je vložený medzi dve razidlá (matrice). Jediným silným úderom kladiva je (za studena) vyrazená obojstranne jedna minca. Výroba je v súčasnosti plne automatizovaná, avšak základný princíp výroby je po tisícročia rovnaký.


Montér
Používa sa aj označenie montážnik. Remeselník vykonávajúci montážne práce často mimo sídelné pôsobisko. Montér v závislosti od špecializácie vykonáva činnosť najmä pri výstavbe technologických zariadení. Napríklad montér-potrubár sa podiela na zhotovení potrubných celkov a to vrátane nosných konštrukcií (mosty).


Nástrojár
Nástrojár zhotovuje a opravuje nástroje, špeciálne prípravky a meradlá. Činnosť vykonáva s použitím širokého spektra pracovných postupov. Výsledkom práce sú napríklad šablóny, obrábacie nástroje a upínacie pomôcky, lisovacie a tvárniace nástroje, kovacie zápustky, vstrekovacie formy...


Nožiar

Vyrába nože. V minulosti vyrábali nožiari nože od vykutia čepele až po finálnu úpravu. Dnes sa využíva aj široká ponuka polotovarov. Nožiar ovláda okrem kováčskych zručností aj vedomosti v brúsení, spracovana iných materiálov (mosadz, kosť, rohovina, titán, micarta, drevo...). Nožiar zhotovuje nože pevné, zatváracie, hádzacie. Rozdelenie nemusí byť len podľa konštrukcie, ale aj podľa účelu použitia - na prežitie, lovecké, kuchynské, bojové, či podľa tvarového vzorového modelu - kukri, bowie...


Pasiar
Uplatňuje sa pri výrobe osvetlovacích telies, liturgických a upomienkových predmetov, kovania nábytku z profilovaného plechu, častí historických zbraní a brnení. Profesia využíva najmä tvarové spracovanie plechu (za studena, za tepla) a jeho spájanie do funkčných celkov.


Podkováč
Vyrába podkovy, struháky a háky na úpravu kopyta , klince na upevnenie podkovy, brúsi a upravuje kopytá koní, podkúva.


Potrubár
Realizuje montáž a demontáž potrubia, armatúr a ich pripojenie na technologické zariadenia (čerpadlá, lisy, nádrže, hydraulické piesty, topné telesá...). Vykonáva tlakové skúšky, skúšky tesnosti.


Pozlacovač
Pozri výraz "Zlátič".


Puškár
Vyrába pištole, pušky, kazety na ich uloženie a prípadne výbavu (súpravu) na údržbu i prevádzku zbrane a realizuje aj ich výzdobu. Puškár vykonáva taktiež údržbu (opravu) zbraní.


Rytec
Prevádza výzdobu kovov (oceloritina, medirytina), kosti, parohoviny, dreva (drevoryt).


Smaltér
Smaltér vykonáva povrchovú úpravu kovu nanesením vypalovacieho pigmentu (smaltu). Nanášanie sa robí námáčaním v lázni, striekaním a polievaním, alebo práškovaním v elektrostatickom poli. Smaltovanie sa používa na úpravu kuchynského nádobia, vedier, vaní a iného sanitárneho zariadenia, zdrojov tepla, orientačných informačných, označovacích štítkov a tabulí.


Sústružník
Sústruženie je technológia využívajúca rotačného pohybu obrobku k úberu materiálu. Nástroj vykonáva len smerový pohyb po opracovávanom povrchu výrobku. Sústružník zhotovuje čapy, hriadele, vence, remenice, režie vnútorné aj vonkajšie závity...


Šlajfiar
Pozri výraz "Brusič".


Šlosiar
Pozri výraz "Zámočník".


Šperkár
Šperkár zhotovuje kovové ozdoby z drahých kovov (zlato, platina, striebro), častokrát doplnené drahými kameňmi, perlami, koralmi a inými materiálmi.


Šteliar
Pozri výraz "Kovolejár".


Tavič
Pozri výraz "Kovolejár".


Údržbár
Udržiava zverený stroj, dielňu, alebo objekt v prevádzkyschopnom stave. Zabezpečuje kontrolu a výmenu vadných súčiastok, armatúr, alebo (výnimočne) celého systému. Profesia sa uplatňuje pri údržbe techologických liniek vo výrobe, bytových zariadení aj iných prácach menšieho (udržateľného) rozsahu závad.


Zámočník
Zámočník vykonáva širokú paletu prác vo výrobe, najmä kusovej. Prevádza ručné opracovanie materiálu, alebo nástrojov pílením, vŕtaním, sekaním, ohýbaním, rezaním závitom... Taktiež vykonáva frézarské, sústružnícke a zváračské práce, zostavuje a nastavuje technologické zariadenia, robí funkčnú kontrolu týcho zariadení...


Zlátič
Prevádza polimentové zlátenie (drevo), mixtionové zlátenie (drevo, kov, kameň) prípadne galvanické zlátenie kovov. V remesle sa používa lístkové (plátkové) zlato, "metál"- náhrada zlata, zlato práškové a galvanizačný roztok.


Zlatník
Zlatník opracováva drahé kovy delením, spájaním, lisovaním, pilovaním, ohýbaním, rozkúvaním, vŕtaním a leštením. Ovláda techniky zasadzovania drahých kameňov do kovových lôžok (juvel, karé...), posudzuje rýdzosť kovov, opravuje a zhotovuje kompletnú výrobu šperkov, realizuje značenie (punc).


Zvárač
Spája a delí kovy, pájkuje. Používa rôzne zváračské technológie ako odporové zváranie, zváranie elektrickým oblúkom, plynovým horákom, ultrazvukom, kovaním, rezanie kyslíkom, plazmou, laserom... Práce sú vykonávané ručným zváraním, vo zváracích lisoch a automatoch s prístupom vzduchu , alebo v ochrannej atmosfére. Zvárač vykonáva aj očistenie zvaru a prevádza skúšky zvarov.


Zvonkár
Ako názov napovedá, remeselník zhotovuje zvonce, zvončeky (spiežovce, šuliare, klopáre) ktoré sa na paši dávajú dobytku na krk. Zatúlaný dobytok sa ľahšie nájde a zvonce dokážu čiastočne odradiť aj škodnú zver. Zvonce sú vyrábané z plechu (železného, mosadzného), zriedkavejšie sa zhotovujú liatím bronzu do hlinenej, alebo pieskovej formy. Zvonkár zhotovuje aj obľúbené zvončeky pre šťastie.


Zvonolejár
Zvonolejár je výrobcom liatych zvonov ( z takzvaného zvonárskeho bronzu). Táto špecializácia patrí medzi technicky, materiálovo aj vedomostne náročné profesie a zvonolejárskych dielní nie je veľa. Najmä veľké zvony pre kostoly vyžadujú dlhoročné, rodinne predávané skúsenosti založené na výpočtoch rozmerov, rezofonických vlastností, realizácie výzdoby a osadenia zvonu.KOŽA A KOŽUŠINA


Názov a výklad pojmu

Blanár
Blanár zhotovoval výrobky z vnútorných orgánov (žalúdok, močový mechúr, strevá) a taktiež z kože zvierat. Vnútorné blany po vyčistení boli vhodné na výrobu bubnov a strevá sa používali na výrobu mimoriadne pevných nití ktorými sa zošívali napríklad topánky a zhotovovali výplety sít. Blanár taktiež vyrábal pergamen (remeslo pozná aj výraz pergamenár, pergameník).


Brašnár
Zhotovuje kabele, kabelky, aktovky, peňaženky, puzdrá, miešky, vaky, kufre a remene. Pracuje najmä s kožou, umelou kožou, používa textil, koženku, kovy a plasty (spony, pracky, nity, aplikácie...), kartónové výstuže a iné materiály.


Čalúnnik
Čalúnnik prevádza strihy, šitie, prešívanie a potiahnutie nábytku, javiskových dekorácií, častí reprezentačných a výstavných miestností (steny, dvere, závesy, doplnky...). Vykonáva upevnenie popruhov, pružín a výplňových materiálov, konštrukčné a dekoračné viazania (strapce, lemovky). K činnosti používa rôzne druhy kože, textilu, koženky, kokosové vlákna, morskú trávu a celú radu výplňových a dekoračných materiálov... Uplatnenie má toto remeslo vo výrobe nábytku, výstavníctve, reštaurátorských prácach, automobilovom priemysle...


Čižmár
Obuvnícka špecializácia na výrobu čižiem.


Črievičkár
Obuvnícka špecializácia na výrobu črievic.


Garbiar
Zaoberá sa spracovaním koží a kožiek. Základný materiál sa zbavuje tuku, blán a srsti s využitím lúhovacích lázní, chemických a mechanických prípravkov. Garbiar po vyčinení kože (usne), túto upravuje mastením, morením, farbením, orezaním, žehlením, leštením... Garbiarstvo je jedným z najstarších remesiel.


Grznár Pozri výraz "Kožušník".


Irchár
Vyrábal bielené kože z jahňačiny, kozľaciny, jelenice a koží mláďat. Kože sa ďalej farbili a slúžili najmä na výrobu rukavíc, kožených kabátcov a iných "fajnových" výrobkov.


Kapsár
Vyrábal miešky, vaky, tašky, tobolky, puzdrá a podobné predmety z kože a textilu, alebo tieto materiály kombinoval. Slovo "kapsár", alebo "vreckár" označuje aj špecializáciu zlodeja (okrádanie ľudí v dave).


Kordovánik
Z kozej a ovčej kože zhotovoval materiál vhodný na výrobu mäkkej obuvi, výstelku topánok, potiahnutie kníh a pod.


Kožušník, kožuchár
Spracováva kožušiny. Kreslí strihy, strihá, šije kožuchy kožušinové vesty, čiapky, paletá, goliere. Výrobky môžu byť upravované farbením, žehlením s použitím ďalších zdobných metód.


Kušnier
Pozri výraz "Kožušník".


Mešeník
Pozri výraz "Kapsár".


Obuvník
Vyrába a opravuje topánky. Vysekáva podrážky, prišíva zvršky, vkladá výstelku. Remeselník zhotovuje vychádzkovú, športovú, pracovnú či špeciálnu obuv ( pre folklórne súbory, film, balet...). Pri opravách odstraňuje závady a predlžuje životnosť topánok (pridaním príštepkov, impregnáciou...).


Opaskár
Opaskár zhotovuje opasky (niekedy aj kovové spony a pracky). Taktiež robí výzdobu vyrážaním, vypalovaním, farbením a vybíjaním.


Pergameník
Vyrábal pergamen pre väzbu kníh (kódexov) a výrobu listín. K tomuto účelu používal kožu čo najmladších jahniat, kôz, teliat a cenená bola koža psa. Zvlášť cenené boli kože nenarodených zvierat. Spracovanie sa robilo po odstránení mäsa, tuku a chlpov. Kože sa nechali (aj niekoľko týždňov) vo vápennom roztoku naležať, napnuté vysušiť. Potom sa kože spracovávali pomocou škrabiek, hladidiel, pemzy, oleja a bielidiel. Obsah jednotlivých komponentov a spôsob spracovania mali vplyv na výslednú kvalitu pergamenu.


Príštipkár, príštepkár
Robil len drobné opravy obuvi, zväčša z použitého materiálu. Názov je podľa pridávania kúsku hrubej kože na pôvodnú (predranú) podrážku, ktorý sa nazýval "príštepok".


Prták
Pozri výraz "príštipkár".


Remenár
Remenár zhotovuje vo svojej najužšej špecializácii opasky, remene (popruhy, postroje, remene transmisií, dopravníkové pásy), švihle, biče, korbáče, viazania, výplety. Inak má remeslo presah aj do iných smerov.


Rukavičkár
Zhotovuje pracovné, športové a domáce rukavice z jemnej usne, kožušiny a iných materiálov (koženky, tkaniny) . Robí strihy, vysekáva, režie, žošíva, farbí, leští tvaruje a žehlí.


Sedlár
Zhotovuje sedlá pre rôzne účely (vychádzkové, športové, dámske, dopravné, turnajové, westernové). Sedlár zhotovuje konštrukciu sedla z dreva, kovu a aj novších materiálov (lamináty, plasty, kompozity). Vrchný materiál je spravidla koža, menej textil a koženka. K sedlu zhotovuje aj ďalšiu výbavu - postroje.


Švec
Starší výraz pre obuvníka. Na rozdiel od novodobej formy malo remeslo šveca špecifické postavenie. Prísne sa odlišovalo napríklad od príštipkarenia.


Tobolkár
Pozri výraz "Kapsár".


Vreckár
Pozri výraz "Kapsár".
TEXTIL


Názov a výklad pojmu

Barveník
Pozri výraz "Farbiar".


Čipkár
Zaoberá sa výrobou čipiek šitých, paličkovaných, háčkovaných a pletených. Čipkár zhotovuje výzdobu obrusov, prikrývok, oblečenia, plachiet, detských periniek a povlečenia, čipkovaných obrazov a iných dekorácií. V minulosti čipkári zhotovovali aj záclony (háčkované).


Dekoratér
Textilný dekoratér sa zaoberá aplikáciou skla, kovu, kovových nití, perlete, rohoviny, parohoviny, korálov, perál, polodrahokamov a drahokamov na textil. Využíva viacero zdobných techník. Schopnosti dekoratérov sa využívajú pri výrobe divadelných a filmových kostýmov, módnej tvorbe, pri výzdobe krojov, uniforiem, liturgických a ceremoniálnych odevov.


Farbiar
Farbí textil. V minulosti bola táto profesia mimoriadne náročná a zdraviu škodlivá, pretože sa používali k výrobe farieb a úprave farebnosti jedovaté látky (olovo, ortuť, síra, arzén...). Farbiari používali (okrem širokej palety prípravkov) aj moč, ocot, lúhované živočíšne a rastlinné extrakty. V kombinácii s vyváraním a oxidáciou na vzduchu bol proces farbenia príčinou zápachu a vytlačenia prevádzok (aj farbiarov) mimo ľudských obydlí.


Gubár, gubáš
Ako názov hovorí - gubár vyrába guby (hune). Guba je druh vlnenej tkaniny s vlasom. Ako základný materiál slúžila na výrobu teplého vrchného odevu (náhrada kožuchu), a mala všeobecné uplatnenie. Guby sa používali aj ako prikrývky.


Halenár
Špecializácia krajčíra ktorý zhotovoval hrubé haleny z konopného plátna.


Hodvábnik
Toto remeslo sa dostalo na Slovensko až v osemnástom storočí (koncom sedemnásteho). Dlho bola výhradným distribútorom Čína neskôr Taliansko. Hodvábnik vyrábal hodváb zo zámotkov priadky morušovej (Bombyx mori) ktorá sa pestovala na stromoch moruše bielej (Morus alba). Rozšírenie tohto stromu v niektorých regiónoch súvisí práve s výrobou hodvábu.


Huniar
Pozri výraz "Gubár".


Klobučník
Zhotovovuje klobúky (čiapky) z vlny bavlny, alebo k tomuto účelu upravených kralačích chlpov. Netkaná textília (filc) sa zhotovuje takzvaným plstením (plástenie, tuženie, naparovanie, ubíjanie...) za pomoci horúcej vody, šichtového mydla (kyslého), alebo prípadne kyseliny sírovej. Pripravený polotovar sa naťahuje na "hlavu", (drevené kopyto) požadovaného tvaru.


Krajčír
Krajčír kreslí, strihá a kompletuje strihy, zhotovuje všetky druhy spoločenského, pracovného, športového ošatenia a spodného prádla. Taktiež zostavuje (zošíva) kempingové, technické, hospodárske a zdravotníke vybavenie, (stany, vaky, mechy, plachty). Profesia krajčíra má uplatnenie v modelovej, zakázkovej i konfekčnej oblasti výroby.


Mezulán
Pozri výraz "Prámkar".


Modrotlačiar
Modrotlačiari používajú techniku zdobenia textilu vzorovaním. Jedná sa o aplikáciu vosku prostredníctvom drevených, alebo kovových (olovených) foriem na nezafarbený textil - miesta kde je vosk pri farbení neprijmú farbu a po odstránení vosku zostáva nanesený vzor. Modrotlačiar farbí textil prírodným "pravým" indigom (indigovník barviarsky - Indigofera tinctoria), náhradou z borytu farbiarskeho (Isatis tinctoria), alebo neskôr syntetickým indigom ktorý sa používa od konca devätnásteho storočia.


Pančochár
Zhotovuje pančochy, ponožky a podväzky.


Pásnik
Pozri výraz "Prámkar", "Šnúrar", porovnaj výraz "Dekoratér".


Pláteník, plátenkár
Pozri výraz "Tkáč".


Postrihovač
Zaniknuté remeslo, ktoré bolo doplnkovým remeslom na úpravu súkna, alebo jemných koží.


Povrazník
Tiež povrazár, zhotovuje povrazy pletením (postup ako u pletenia korbáčov) a splietaním (postup využívajúci spletenia jednotlivých prameňov ich osovým krútením). Povrazár zhotovuje taktiež špagáty, dratvy, laná a prípadne tovar s použitím povrazov (rybárske, športové, rekreačné a bezpečnostné siete, lanovie lodí, rôzne druhy viazania...)


Pradiar
Pradiar zhotovuje priadzu pradením (splietaním vlákien bavlny, ľanu, vlny...) Pradenie sa často zamieňa s tkaním. Pri pradení však vzniká polotovar (zmienená priadza) na výrobu tkaniny (textilu), zatiaľ čo tkaním vzniká výrobok - hotová tkanina.


Prámkar
Je výrobcom galantérie (chocholy, strapce, obruby, dekoračné šnúry a aplikácie na textile). Prevažne zhotovoval tieto doplnky z textilného materiálu, často však používal kožu, kožušinu, perie, sklo... Porovnaj výraz "Dekoratér".


Súkenník
Je výrobcom súkna. Súkno je hustá vlnená tkanina s hladkým povrchom.


Šička
Šička vykonáva jednoduché práce pri výrobe odevov, prádla, technickej a športovej konfekcie a klobučníckej výrobe. Jej práca spočíva vo výťahovaní pomocných stehov z výrobkov, obniťovaní, prešívaní dielcov, prišívaní gombíkov, praciek, rozžehľovaní švov a pod. Práce vykonáva na šijacích strojoch, špeciálnych strojoch a pomocou žehličiek a rôznych pomôcok.


Širičiar
Pozri výraz "Halenár".


Šmukier
Robí dokončovacie zdobné práce na textile, pozri výraz "Dekoratér".


Šnúrar
Vyrába a ďalej spracováva šnúry z ktorých sa zhotovovujú strapce, ozdobné obšívky textilu, pletú reťaze a šnóry vojenských uniforiem, zhotovuje tiež vázania zbraní, obruby čalúnenia nábytku a kočov... Pozri výraz "Prámkar, porovnaj výraz "Dekoratér".


Štepovač
Neprevádzal len opravu poškodeného (deravého) odevu - "štepovanie", ale aj vyšívanie (pozri výraz "Výšivkár").


Tkáč
Vyrába tkaniny (textil) tkaním. Materiály k výrobe sú ľan, konope, vlna a bavlna. V minulosti sa textil zhotovoval na jednoduchých rámových konštrukciách ktoré boli základom neskôr používaných krosien. Najnáročnejšími sú však tkáčske stavy, dnes plne automatizované a mimoriadne výkonné.


Valchár, valkár
Venoval splsťovaniu utkaného súkna. Splsťovanie sa robilo za účelom zlepšenia vlastností tkaniny, ktorá bola po splstení mäkšia a nadýchanejšia. Plstenie sa robilo ručne, alebo za pomoci mechanizmu (kladív, valchy) poháňaného vodou (na spôsob hámru).


Výšivkár, vyšívač
Zdobí textílie vyšívaním.
KAMEŇ


Názov a výklad pojmu

Brusič minerálov
Brúsi minerály pre zasadenie do šperkov, dekoračné a technické účely. Náročné šperkárske výbrusy majú tvary s názvami briliant, assher, oktagon, štvorec, ovál, bageta, markíza, hruška, čočka... Najčastejšie sa však stretáme s jednoduchším plochým vybrúsením polodrahokamov (achát, malachit, jaspis...)


Dlaždič
Pokladá kamennú, alebo keramickú dlažbu v interiéri aj exteriéri. Dláždi chodníky, cesty, námestia, parkoviská, odtokové a prítokové kanály... V minulosti dlaždiči používali okrem opracovaného a plochého prírodného kameňa aj potočné (zaoblené) kamene, tzv. "mačacie hlavy". Kameň sa v súčasnosti v interiéri používa menej ako keramické dlažby, ktoré sú dostupné v širšej palete farieb i povrchov pri nižšej cene.


Kamenár, kameník
Láme, reže, otesáva, brúsi kamene pre stavebné účely (stavby, obklady, dlažby). Môže však vykonávať aj náročnejšie opracovanie zdobných prvkov architektúry (rímsy,stĺpy, chrliče, ornamenty, sochy...)
Kamenosochár Zhotovuje pomníky, podstavce, sochy, kamenné obloženia budov, dlažbu na interiérové a exteriérové dláždenie.HLINA


Názov a výklad pojmu

Džbánkar
Špecializácia keramikára na výrobu džbánov. Porovnaj s výrazom "hrnčiar".


Fajkár
Fajkár zhotovoval fajky, alebo len fajkové hlavice. Pomerne krátkodobá vrcholná éra výroby fajok sa dá vymedziť obdobím osemnásteho až devätnásteho storočia. Začiatkom dvadsiateho storočia nastal však nezvratný úpadok fajkárstva následkom preorientovania spotrebiteľov na cigáry, cigarety, a dútniky. Výrobkami fajkárov boli rovné i esovite prehnuté druhy fajok, ktoré sa delili podľa materiálu použitého k výrobe hlavice na hlinené, porcelánové, kameninové, drevené a fajky z morskej peny (sepiolit). Slovom "fajkár" sa však označuje aj spotrebiteľ ktorý holduje fajčeniu fajok.


Hrnčiar
Točí výrobky z hliny na hrnčiarskom kruhu. Dodatočne tvaruje, zdobí, vypaluje v peci, nanáša glazúru, maľuje... Špecializuje sa na hrnčeky.


Kachliar
Stavia pece, krby, kachle,komíny, robí rozvody teplého vzduchu, alebo vody (ak sú súčasťou topného systému), zhotovuje dymovody, izolácie topných telies, prevádza opravy a výmenu zmienených položiek.


Pokrývač
Robí pokládku škridiel.


Tehliar
Ťaží hlinu, miesi a formuje budúce tehly. Nepálené tehly (kotovica) sú s prímesou slamy, alebo pliev. Pálené tehly (zvonilky) sa vyrábali v závislosti od účelu. "Obyčajná" tehla bola po vytvarovaní vo forme, alebo narezaní z bloku vysušená a vypálená jeden krát. Špeciálne tehly však boli vypalované viackrát (na pokrytie vrchnej časti múrov, chodníkové tehly, "komínovky", "sklepovky"), alebo boli vypálené pri vyššej teplote. Pretože tehly boli strategickým materiálom na výstavbu opevnení a rozvoj miest, tehelne boli často v priamom vlastíctve miest, alebo šľachticov.

 SKLO


Názov a výklad pojmu

Sklár
Výrobca sklenených výrobkov. Sklo spracováva na výrobky liatím do foriem, fúkaním a točením voľne alebo vo forme.Výrobky spracováva taktiež zahriatím a následným tvarovaním (krútenie, stláčanie, ťahanie, ohýbanie) s použitím rôznych pomôcok.


Sklenár
Pôvodne mala profesia aj výrobný charakter (pozri výraz "sklár",) avšak teraz sa tento výraz používa pre službu zasklievača (pozri výraz "zasklievač".


Zasklievač
Zasklieva okná, výklady, akváriá, teráriá, rámy obrazov. Reže sklo podľa zadaných rozmerov.PAPIER


Názov a výklad pojmu

Iluminátor
Maliar obrázkového písma. Iluminátor maľoval počiatočné písmená (iniciály) často s priamou väzbou na nasledovný text. Táto profesia bola úzko spätá najmä s písaním pergamenových kníh - kódexov, prípadne zákonov a výnosov panovníkov. Pri práci používali iluminátori rôzne materiály, vrátane drahých kovov.


Kaligraf
Kaligraf píše (maľuje) ozdobné texty rôznymi druhmi písma. Kaligrafia je maľovanie písma štetcom, alebo drievkom. Mimoriadny význam je kladený na estetickú úroveň, pričom samotný písaný text má charakter umeleckého diela (arabské písmo, čínske písmo...).


Kameňotlačiar
Pozri výraz "litograf".


Knihár
Robí knihárske práce ako väzba (šitie), orez,skladanie hárkov, poťahovanie dosák knihy plátnom, kožou, koženkou, papierom, razenie písma na obale, oprava kníh, viazanie periodík...


Litograf
Litograf (kamenotlačiar) využíva vzájomnej odpudivosti vody a mastnoty. Plochy vykreslené litografickým tušom, alebo litografickou ihlou neprijímajú vodu, prijímajú však farbu. Zvlhčenie povrchu (dokonale rovného) kameňa zabráni prilnutiu farby na neželané miesta. Pripožením papiera a stlačením v lise, sa nafarbené miesta (mastné) prenesú na papier.


Ofsetár
Tlačiar na ofsetovom stroji. Využíva princíp známy z kameňotlače, avšak využíva namiesto kameňa špeciálnu tlačovú platňu, ktorá je natiahnutá na valci.Pri otáčke sa valec navlhčí, miesta ktoré neprijímajú vodu prijímajú farbu a následne je plocha otlačená na valec pokrytý gumou.Valec následne nanesie motív na papier. Ofsetová tlač umožňuje súvislú potlač hárkov, alebo nekonečného pásu prechodom cez stroj.


Papiernik
Výrobca, alebo predavač papiera.


Pisár
Pisár zaznamenáva udalosti v reálnom čase (výsluch a pod), dokumentuje uskutočnené deje (záznamy, kroniky), zhotovuje písomnosti podľa pokynov (nariadenia, zákony, vyhlášky, sťažnosti), prepisuje hotové diela (kódexy v stredoveku). Prácu vykonáva bez vlastného autorského vkladu, čo ho odlišuje napríklad od spisovateľa.


Sadzač
Odlieva písmená z olova a zostavuje ich do textu k tlači na tlačiarenskom lise.


Sieťotlačiar
Nanáša farbu cez sieťku. Farba sa dostane na potlačovaný predmet cez odokryté časti siete, prikryté plochy zabránia farbe preniknúť na farbené miesto. Týmto spôsobom sa robia najmä reklamné potlače, nápisy a to na rôznych materiáloch (kľúčenky, perá, stojančeky, textil, koženka).


Tlačiar
Súhrnný názov pre remeselníkov pracujúcich rôznymi spôsobmi tlače.


Viazač
Viaže knihy. Zhotovuje rôzne druhy väzieb a prevádza viazanie časopisov do kníh.
ROHOVINA, PAROHOVINA, KOSŤ, PERLEŤ...


Názov a výklad pojmu

Gombár
Pozri výraz "Gombičkár".


Gombičkár
Výrába gombíky z prírodných materiálov a plastických hmôt. Práca obnáša brúsenie, leštenie, chemické bielenie kosti a perleti, mletie a lisovanie hmôt, farbenie, zdobenie a poťahovanie gombíkov.


Hrebenár
Hrebenár používa podobné materiály aj časť pracovných postupov ako gombičkár. Niekedy sa jedná o jedného remeselníka, ktorý vyrába hrebene aj gombíky. Hrebenár zhotovuje hrebene najmä z rohov hospodárskych zvierat (rohovina), potom z kostí a parohov.


Kefár
Kefár zhotovuje kefy, metly, kartáče, štetky a štetce. Pri výrobe sústruží rukoväte, alebo vyrezáva z latiek a dosák polotovary na upevnenie štetín. Ďalej robí triedenie a skladanie štetín, navŕtavanie otvorov, vtláčanie a vlepovanie, spracovanie kovových objímok. K výrobe sa používajú prírodné produkty (prasačie štetiny, konské chvosty a hrivy, veverčie a jazvečie chlpy...), potom priemyselne vyrobené materiály (umelé štetiny a vlasy, drôt...).


Krasličiar
Zdobí vajíčka (kraslice).
INÉ


Názov a výklad pojmu

Baník
Ťaží uhlie, železité a iné rudy (strebro, zlato, meď, olovo, ortuť). Baník pracuje na rozdiel od prospektora, zlatokopa a pod., pod zemským povrchom - v baniach.


Betlehemár
Výrobca domácich, kostolných, mestských, skladacích, pohyblivých a iných betlehemov (jasličiek).


Dechtár
Dechtár vyrábal decht pálením v dechtárskej peci, alebo bol decht vedľajším produktom pri výrobe uhlia v milieroch. Výroba dechtu bola pomerne rozšírená, pretože decht bol dôležitou impregnačnou látkou (v baniach, na stavbách) a slúžil aj k výrobe kolomaze.


Horník
Pozri výraz "baník"


Kolomazník
Kolomazník pridával do dechtu loj, sadlo, alebo olej. Takýmto spôsobom sa pripravovalo mazadlo na mazanie mechanizmov. Činnosť kolomazníka však bola však veľmi často kombinovaná s prácou dechtára.


Kovkop
Starší výraz pre baníkov so zameraním na ťažbu kovov.


Maliar-natierač
Prevádza povrchovú úpravu dreva, kovu, omietok a iných materiálov. Činnosť zahŕňa úpravu materiálu brúsením, kartáčovaním, opálením, chemickým čistením... Ďalej sú to impregnačné postupy ktoré môžu byť konečné alebo prípravné pre aplikáciu finálnej úpravy. Nanesenie krycieho náteru (nástreku) býva posledným úkonom maliara-natierača. Tento remeselník zhotovuje taktiež šablóny, prevádza fládrovanie a tupovanie, náter, nástrek prípadne iné činnosti spojené s pokrytím materiálov ochrannou, alebo dekoračnou vrstvou.


Murár
Muruje steny budov, omieta, betónuje, obkladá, dláždi, zarába stavebné zmesy (malta, betón).


Organár
Výrobca, opravár, alebo ladič organov.


Rúrar
Remeslo je takmer zhodné s profesiou "Potrubár". Rúrar je však starší výraz pre výrobcu drevených vŕtaných rúr, alebo pre výrobcu rúr z olova. Mimichodom drevené a olovené rúry sa zhotovovali už v starom Grécku aj Rímskej ríši.


Sanyterník, Sanytrník
Zberač sanytru - liadkovej soli. Zberači zbierali tento produkt v maštaliach za účelom výroby strelného (pušného) prachu. Sanytrníci však strelný prach aj sami vyrábali zo zmieneného sanytru, síry a uhlia.


Štukatér
Prevádza reléfnu výzdobu miestností a vonkajších priestorov. Práca pozostáva z výroby foriem, úprave odliatkov a upevnení zdobných prvkov na stenách a stropoch miestností, prípadne fasádach stavieb. Štukatér však robí aj omietky a ich následnú úpravu.


Torfár
Ťažil rašelinu (torfu). Rašelina sa používa ako palivo, alebo pestovateľské médium.


Uhliar
Zaoberá sa výrobou (pálením) uhlia v milieroch, alebo sa jedná o dodávateľa či rozvozcu uhlia.


Vápeník, Vápenkár
Zaoberal sa ťažbou vápenca, vypalovaniu vápenca na vápno, rozvozom nehaseného, aleho haseného vápna. Drvený vápenec sa zahrieval vo vápenných peciach nad teplotu 825° C, čím sa získalo nehasené vápno. Nehasené vápno sa upravovalo vo vápenných jamách reakciou vody na vápno hasené.


Vetešník
Opravoval obuv, oblečenie a vlastne čokoľvek čo bolo treba a na čo si trúfol. Pre široký záber vetešníka sa skôr jednalo o drobné opravy a tie samozrejme boli niekedy aj na veľmi nízkej remeselnej úrovni. Vetešník však často prevádzkoval aj predaj opotrebovaných vecí (veteše).